Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 1R-195/I-114 Dėl Europos arešto orderio išdavimo ir asmens perėmimo pagal Europos arešto orderį taisyklių patvirtinimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2004.09.02, Nr.: 134, Publ. Nr.: 4886 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
      LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO
      LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIO PROKURORO
             Į S A K Y M A S
                
 DĖL EUROPOS AREŠTO ORDERIO IŠDAVIMO IR ASMENS PERĖMIMO PAGAL
     EUROPOS AREŠTO ORDERĮ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
                
      2004 m. rugpjūčio 26 d. Nr. 1R-195/I-114
               Vilnius
 
  Vadovaudamiesi  Lietuvos  Respublikos baudžiamojo proceso
kodekso 69-1 straipsnio 4 dalimi:
(Preambulė - Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
ir Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro
2017 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. 1R-202/I-274
(nuo 2017 m. rugpjūčio 10 d.)
(TAR, 2017-08-09, 2017-13195) redakcija)
  1. T v i r t i n a m e Europos arešto orderio išdavimo ir
asmens  perėmimo  pagal  Europos  arešto  orderį  taisykles
(pridedama).
  2. N u s t a t o m e, kad Europos arešto orderio išdavimo ir
asmens perėmimo pagal Europos arešto orderį taisyklės taikomos
Europos  arešto  orderiams,  išduotiems  po  šių  taisyklių
įsigaliojimo.
 
TEISINGUMO MINISTRAS            VYTAUTAS MARKEVIČIUS

GENERALINIS PROKURORAS           ANTANAS KLIMAVIČIUS
             ______________
 
                  PATVIRTINTA 
                  Lietuvos Respublikos 
                  teisingumo ministro ir 
                  Lietuvos Respublikos 
                  generalinio prokuroro 2004 m. 
                  rugpjūčio 26 d. įsakymu 
                  Nr. 1R-195/I-114

   Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir 
   Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro
   2013 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1R-313/I-331
   (nuo 2014 m. sausio 1 d.)
   (TAR, 2013-12-31, 2013-00334) redakcija
 
EUROPOS AREŠTO ORDERIO IŠDAVIMO IR ASMENS PERĖMIMO PAGAL EUROPOS
           AREŠTO ORDERĮ TAISYKLĖS
                
              I SKYRIUS
           BENDROSIOS NUOSTATOS

   (Pavadinimas - Lietuvos Respublikos
   teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos
   generalinio prokuroro
   2017 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. 1R-202/I-274
   (nuo 2017 m. rugpjūčio 10 d.)
   (TAR, 2017-08-09, 2017-13195) redakcija)
                
  1. Europos ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras