Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

      LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO
      LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIO PROKURORO
             Į S A K Y M A S
                
 DĖL EUROPOS AREŠTO ORDERIO IŠDAVIMO IR ASMENS PERĖMIMO PAGAL
     EUROPOS AREŠTO ORDERĮ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
                
      2004 m. rugpjūčio 26 d. Nr. 1R-195/I-114
               Vilnius
 
 Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso
(Žin., 2002, Nr. 37-1341; 2004, Nr. 72-2493) 69-1 straipsnio  3
dalimi:
 1. T v i r t i n a m e Europos arešto orderio išdavimo  ir
asmens  perėmimo  pagal Europos arešto  orderį   taisykles
(pridedama).
 2. N u s t a t o m e, kad Europos arešto orderio išdavimo  ir
asmens perėmimo pagal Europos arešto orderį taisyklės  taikomos
Europos  arešto  orderiams, išduotiems po  šių   taisyklių
įsigaliojimo. 
 
TEISINGUMO MINISTRAS            VYTAUTAS MARKEVIČIUS

GENERALINIS PROKURORAS           ANTANAS KLIMAVIČIUS
             ______________
 
                  PATVIRTINTA 
                  Lietuvos Respublikos 
                  teisingumo ministro ir 
                  Lietuvos Respublikos 
                  generalinio prokuroro 2004 m. 
                  rugpjūčio 26 d. įsakymu 
                  Nr. 1R-195/I-114
 
EUROPOS AREŠTO ORDERIO IŠDAVIMO IR ASMENS PERĖMIMO PAGAL EUROPOS
           AREŠTO ORDERĮ TAISYKLĖS
                
           I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
 1. Europos arešto orderio išdavimo ir asmens perėmimo  pagal
Europos arešto orderį taisyklės (toliau vadinama -  Taisyklės)
nustato Europos arešto orderio dėl Lietuvos Respublikoje ieškomų
asmenų išdavimo ir pagal išduotą Europos arešto orderį Lietuvos
Respublikai perduodamų asmenų perėmimo iš kitos valstybės tvarką.
 2. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos
baudžiamojo kodekso (Žin., 2000, Nr. 89-2741) ir  Lietuvos
Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (Žin., 2002, Nr. 37-1341)
sąvokas. 
 3. Ikiteisminio tyrimo ir baudžiamosios bylos  nagrinėjimo
teisme metu Europos arešto orderį dėl nuo ikiteisminio tyrimo ar
teismo pasislėpusio įtariamojo ar kaltinamojo išduoda  Lietuvos
Respublikos generalinė ...