Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

            LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIO PROKURORO

            Į S A K Y M A S

 

            DĖL EUROPOS AREŠTO ORDERIO IŠDAVIMO IR ASMENS PERĖMIMO PAGAL

            EUROPOS AREŠTO ORDERĮ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

            2004 m. rugpjūčio 26 d. Nr. 1R-195/I-114

            Vilnius

 

            Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (Žin., 2002, Nr. 37-1341; 2004, Nr. 72-2493) 69-1 straipsnio 3 dalimi:

            1. T v i r t i n a m e Europos arešto orderio išdavimo ir asmens perėmimo pagal Europos arešto orderį taisykles (pridedama).

            2. N u s t a t o m e, kad Europos arešto orderio išdavimo ir asmens perėmimo pagal Europos arešto orderį taisyklės taikomos Europos arešto orderiams, išduotiems po šių taisyklių įsigaliojimo.

 

TEISINGUMO MINISTRAS VYTAUTAS MARKEVIČIUS

 

GENERALINIS PROKURORAS ANTANAS KLIMAVIČIUS

            ______________

 

            PATVIRTINTA

            Lietuvos Respublikos

            teisingumo ministro ir

            Lietuvos Respublikos

            generalinio prokuroro 2004 m.

            rugpjūčio 26 d. įsakymu

            Nr. 1R-195/I-114

 

EUROPOS AREŠTO ORDERIO IŠDAVIMO IR ASMENS PERĖMIMO PAGAL EUROPOS

            AREŠTO ORDERĮ TAISYKLĖS

 

            I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

            1. Europos ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras