Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 1V-293 Dėl Ekonominių sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2004.09.21, Nr.: 141, Publ. Nr.: 5172 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
 LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS
             Į S A K Y M A S
                
   DĖL EKONOMINIŲ SANKCIJŲ SKYRIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
                
        2004 m. rugsėjo 16 d. Nr. 1V-293
               Vilnius
                
  Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  elektroninių ryšių
įstatymo 75 straipsnio 1 dalimi ir įgyvendindamas 2012 m.
birželio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr.
531/2012 dėl tarptinklinio ryšio per viešuosius judriojo ryšio
tinklus Europos Sąjungoje (OL 2012 L 172, p. 10) su paskutiniais
pakeitimais, padarytais 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento
ir Tarybos reglamentu (ES) 2017/920 (OL 2017 L 147, p. 1), bei
2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(ES) 2015/2120, kuriuo nustatomos priemonės, susijusios su atvira
interneto  prieiga, ir kuriuo iš dalies keičiami Direktyva
2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių,
susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis, ir
Reglamentas  (ES) Nr. 531/2012 dėl tarptinklinio ryšio per
viešuosius judriojo ryšio tinklus Sąjungoje (OL 2015 L 310, p.
1):
(Preambulė - Lietuvos Respublikos 
ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus
2017 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 1V-934
(nuo 2017 m. rugsėjo 12 d.)
(TAR, 2017-09-11, 2017-14494) redakcija)
  1. T v i r t i n u Ekonominių sankcijų skyrimo taisykles
(pridedama).
  2. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti "Valstybės žiniose".
                
DIREKTORIUS                  TOMAS BARAKAUSKAS
             ______________
                
                  PATVIRTINTA
                  Lietuvos Respublikos ryšių 
                  reguliavimo tarnybos 
                  direktoriaus 2004 m. rugsėjo 
                  16 d. įsakymu Nr. 1V-293
                
  Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo
  tarnybos direktoriaus
  2007 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1V-1188
  (nuo 2007 m. spalio 28 d.)
  (Žin., 2007, Nr. 111-4556) redakcija

       EKONOMINIŲ SANKCIJŲ SKYRIMO TAISYKLĖS

              I SKYRIUS
           BENDROSIOS NUOSTATOS

   (Pavadinimas - Lietuvos ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras