Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

 LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS
             Į S A K Y M A S
                
   DĖL EKONOMINIŲ SANKCIJŲ SKYRIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
                
        2004 m. rugsėjo 16 d. Nr. 1V-293
               Vilnius
                
 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo
(Žin., 2004, Nr. 69-2382) 75 straipsnio 1 dalimi:
 1. T v i r t i n u Ekonominių sankcijų skyrimo  taisykles
(pridedama).
 2. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti "Valstybės žiniose".
                
DIREKTORIUS                  TOMAS BARAKAUSKAS
             ______________
                
                  PATVIRTINTA
                  Lietuvos Respublikos ryšių 
                  reguliavimo tarnybos 
                  direktoriaus 2004 m. rugsėjo 
                  16 d. įsakymu Nr. 1V-293
                
       EKONOMINIŲ SANKCIJŲ SKYRIMO TAISYKLĖS
                
           I. BENDROSIOS NUOSTATOS
                
 1. Ekonominių sankcijų skyrimo taisyklės (toliau - Taisyklės)
nustato ekonominių sankcijų skyrimo ūkio subjektams, pažeidusiems
Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr.
69-2382) bei jo lydimųjų teisės aktų nuostatas, procedūrą. 
 2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos  Respublikos
elektroninių ryšių įstatymu (toliau - Įstatymas).
 3. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip  jos
apibrėžtos Įstatyme.
                
  II. EKONOMINĖS SANKCIJOS SKYRIMO PROCEDŪROS INICIJAVIMAS
                
 4. Ekonominės sankcijos skyrimo procedūra inicijuojama Lietuvos
Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus  įgalioto
pareigūno (toliau - Pareigūnas) teikimu Lietuvos  Respublikos
ryšių reguliavimo tarnybos (toliau - Tarnybos) direktoriui ar jo
įgaliotam asmeniui. Teikimo tekste nurodoma:
 4.1. ūkio subjekto, kuriam ketinama skirti ekonominę sankciją,
pavadinimas, buveinės adresas (jei ūkio subjektas yra  asmenų
grupė, informacija nurodoma apie kiekvieną asmenį, taip  pat
nurodomi jų tarpusavio ryšiai grupėje, taip pat kiekvieno asmens
sąsajos su pažeidimu, dėl ...