Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS

            Į S A K Y M A S

 

            DĖL EKONOMINIŲ SANKCIJŲ SKYRIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

            2004 m. rugsėjo 16 d. Nr. 1V-293

            Vilnius

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382) 75 straipsnio 1 dalimi:

            1. T v i r t i n u Ekonominių sankcijų skyrimo taisykles (pridedama).

            2. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti "Valstybės žiniose".

 

DIREKTORIUS TOMAS BARAKAUSKAS

            ______________

 

            PATVIRTINTA

            Lietuvos Respublikos ryšių

            reguliavimo tarnybos

            direktoriaus 2004 m. rugsėjo

            16 d. įsakymu Nr. 1V-293

 

            EKONOMINIŲ SANKCIJŲ SKYRIMO TAISYKLĖS

 

            I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

            1. Ekonominių sankcijų skyrimo taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato ekonominių sankcijų skyrimo ūkio subjektams, pažeidusiems Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382) bei jo lydimųjų teisės aktų nuostatas, procedūrą.

            2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu (toliau - Įstatymas).

            3. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Įstatyme.

 

            II. EKONOMINĖS SANKCIJOS ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras