Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 4R-206 Dėl Aerodromų tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2004.11.16, Nr.: 166, Publ. Nr.: 6095 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
    CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
             Į S A K Y M A S
                
 DĖL AERODROMŲ TINKAMUMO NAUDOTI PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ
             PATVIRTINIMO
                
        2004 m. lapkričio 11 d. Nr. 4R-206
               Vilnius
 
 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo (Žin.,
2000, Nr. 94-2918; 2002, Nr. 112-4979; 2003, Nr. 94-4248; 2004,
Nr. 73-2531, Nr. 120-4438) 11 straipsniu ir atsižvelgdamas  į
Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 14 priedo 1.3 punkto
nuostatas:
 1. T v i r t i n u Aerodromų tinkamumo naudoti  pažymėjimų
išdavimo taisykles (pridedamos).
 2. L a i k a u netekusiu galios Civilinės  aviacijos
administracijos direktoriaus 2001 m. spalio 8 d. įsakymą Nr. 74
"Dėl Civilinių aerodromų tinkamumo naudoti pažymėjimų  išdavimo
taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2001, Nr. 88-3121).
 
DIREKTORIUS                   KĘSTUTIS AURYLA
             ______________
 
                  PATVIRTINTA
                  Civilinės aviacijos 
                  administracijos direktoriaus 
                  2004 m. lapkričio 11 d. 
                  įsakymu Nr. 4R-206
 
  AERODROMŲ TINKAMUMO NAUDOTI PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLĖS
                
           I. BENDROSIOS NUOSTATOS
                
 1. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus
   2015 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 4R-112
   (nuo 2015 m. birželio 16 d.)
   (TAR, 2015-06-15, 2015-09325)
   redakcija
 Aerodromų  tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklės
(toliau - taisyklės) nustato civilinių aerodromų ir karinių
aerodromų, naudojamų civilinių orlaivių skrydžiams (toliau -
aerodromų), tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo, galiojimo
pratęsimo  ir sustabdymo bei nutraukimo tvarką ir sąlygas.
Taisyklės VĮ Lietuvos oro uostų valdomiems aerodromams taikomos
iki tol, kol minėtiems aerodromams ir jų naudotojams bus išduoti
pažymėjimai pagal 2014 m. vasario 12 d. Komisijos reglamento (ES)
Nr.  139/2014,  kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su aerodromais susiję
reikalavimai ir administracinės procedūros (OL 2014 L44, p.1),
nuostatas ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2017 Teisinės informacijos centras