Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 4R-206 Dėl Aerodromų tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2004.11.16, Nr.: 166, Publ. Nr.: 6095 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
    CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
             Į S A K Y M A S
                
 DĖL AERODROMŲ TINKAMUMO NAUDOTI PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ
             PATVIRTINIMO
                
        2004 m. lapkričio 11 d. Nr. 4R-206
               Vilnius
 
 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo (Žin.,
2000, Nr. 94-2918; 2002, Nr. 112-4979; 2003, Nr. 94-4248; 2004,
Nr. 73-2531, Nr. 120-4438) 11 straipsniu ir atsižvelgdamas  į
Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 14 priedo 1.3 punkto
nuostatas:
 1. T v i r t i n u Aerodromų tinkamumo naudoti  pažymėjimų
išdavimo taisykles (pridedamos).
 2. L a i k a u netekusiu galios Civilinės  aviacijos
administracijos direktoriaus 2001 m. spalio 8 d. įsakymą Nr. 74
"Dėl Civilinių aerodromų tinkamumo naudoti pažymėjimų  išdavimo
taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2001, Nr. 88-3121).
 
DIREKTORIUS                   KĘSTUTIS AURYLA
             ______________
 
                  PATVIRTINTA
                  Civilinės aviacijos 
                  administracijos direktoriaus 
                  2004 m. lapkričio 11 d. 
                  įsakymu Nr. 4R-206
 
  AERODROMŲ TINKAMUMO NAUDOTI PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO TAISYKLĖS
                
           I. BENDROSIOS NUOSTATOS
                
 1. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus
   2018 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 4R-41
   (nuo 2018 m. kovo 15 d.)
   (TAR, 2018-03-14, 2018-03912) redakcija
 Aerodromų  tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo taisyklės
(toliau - taisyklės) nustato civilinių aerodromų ir karinių
aerodromų,  naudojamų civilinių orlaivių skrydžiams, kuriems
netaikomi 2014 m. vasario 12 d. Komisijos reglamento (ES) Nr.
139/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(EB) Nr. 216/2008 nustatomi su aerodromais susiję reikalavimai ir
administracinės procedūros, reikalavimai, (toliau - aerodromų)
tinkamumo naudoti pažymėjimų išdavimo, galiojimo pratęsimo ir
sustabdymo bei nutraukimo tvarką ir sąlygas.
 2. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:
 2.1. Civilinio aerodromo arba karinio aerodromo,  naudojamo
civilinių orlaivių skrydžiams, tinkamumo naudoti ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras