Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 1468 Dėl Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų registro reorganizavimo ir jo nuostatų patvirtinimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2004.11.25, Nr.: 170, Publ. Nr.: 6256; Teisės aktų registras, 2014.07.11, Nr.: 0  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
         LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
              NUTARIMAS
                
   DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GELEŽINKELIŲ RIEDMENŲ REGISTRO
      REORGANIZAVIMO IR JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

        2004 m. lapkričio 22 d. Nr. 1468
               Vilnius

   Lietuvos Respublikos Vyriausybės
   2017 m. liepos 26 d. nutarimo Nr. 620
   (nuo 2017 m. rugpjūčio 8 d.)
   (TAR, 2017-08-07, 2017-13139) redakcija
                
  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės  informacinių
išteklių valdymo įstatymo 18 straipsnio 2 dalimi ir 20 straipsnio
1 dalimi, Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 13
straipsniu, taip pat įgyvendindama 2008 m. birželio 17 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/57/EB dėl  geležinkelių
sistemos sąveikos Bendrijoje (OL 2008 L 191, p. 1),  taikydama
2007 m. lapkričio 9 d. Komisijos sprendimą 2007/756/EB,  kuriuo
priimama bendra nacionalinio geležinkelių riedmenų  registro
specifikacija, kaip numatyta direktyvų 96/48/EB ir 2001/16/EB 14
straipsnio 4 ir 5 dalyse (OL 2007 L 305, p. 30), 2011 m. vasario
10 d. Komisijos sprendimą 2011/107/ES, kuriuo iš dalies keičiamas
Sprendimas 2007/756/EB, kuriuo priimama bendra  nacionalinio
geležinkelių riedmenų registro specifikacija (OL 2011 L 43,  p.
33), ir 2011 m. kovo 1 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 201/2011
dėl atitikties patvirtintam geležinkelių transporto  priemonės
tipui deklaracijos pavyzdžio (OL 2011 L 57, p. 8),  Lietuvos
Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:
  1. Reorganizuoti Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų
registrą pakeitus registro tvarkytoją - Valstybinę geležinkelio
inspekciją  prie  Susisiekimo ministerijos prijungus   prie
Valstybinės  kelių  transporto  inspekcijos,  kuriai   po
reorganizavimo  pereina  visos  reorganizuotos   Valstybinės
geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos teisės ir
pareigos, ir nustatyti, kad: 
  1.1. Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų  registro
reorganizavimo pabaiga - 2017 m. rugpjūčio 31 d.; reorganizuotas
registras pradeda veikti 2017 m. rugsėjo 1 d.;
  1.2. iki Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų registro
reorganizavimo išduoti dokumentai laikomi galiojančiais,  kol
pasibaigia jų galiojimo terminas;
  1.3. iki Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų registro
reorganizavimo ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras