Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

         LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ
              NUTARIMAS
                
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GELEŽINKELIŲ RIEDMENŲ IR KONTEINERIŲ
REGISTRO ĮSTEIGIMO, JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR VEIKLOS PRADŽIOS
              NUSTATYMO

        2004 m. lapkričio 22 d. Nr. 1468
               Vilnius
                
   Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos valstybės  registrų
įstatymo (Žin., 1996, Nr. 86-2043; 2004, Nr. 124-4488)  6
straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto
kodekso (Žin., 2004, Nr. 72-2489) 13 straipsniu, taip  pat
įgyvendindama 2001 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir  Tarybos
direktyvą 2001/16/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių
sistemos sąveikos, 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvą 2004/50/EB, iš dalies pakeičiančią  Tarybos
direktyvą 96/48/EB dėl transeuropinės greitųjų  geležinkelių
sistemos sąveikos ir Europos Parlamento ir Tarybos  direktyvą
2001/16/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių  sistemos
sąveikos, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:
   1. Įsteigti valstybės registrą - Lietuvos  Respublikos
geležinkelių riedmenų ir konteinerių registrą.
   2. Patvirtinti Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų ir
konteinerių registro nuostatus (pridedama).
   3. Nustatyti šiuo nutarimu įsteigto Lietuvos  Respublikos
geležinkelių riedmenų ir konteinerių registro veiklos pradžią -
2006 m. sausio 1 dieną.
   4. Nustatyti, kad:
   4.1. Likviduojamo Lietuvos Respublikos geležinkelio riedmenų
ir konteinerių registro, įsteigto susisiekimo ministro 1997  m.
rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 343 (Žin., 1997, Nr. 85-2145), duomenys
turi būti perduoti šiuo nutarimu įsteigtam Lietuvos Respublikos
geležinkelių riedmenų ir konteinerių registrui.
   4.2. Valstybinė geležinkelio inspekcija prie  Susisiekimo
ministerijos per mėnesį nuo šio nutarimo 3 punkte nurodytos datos
asmenims, įregistravusiems geležinkelių riedmenis ir konteinerius
Lietuvos  Respublikos geležinkelio riedmenų ir  konteinerių
registre, vadovaujantis susisiekimo ministro 1997 m. rugsėjo 10
d. įsakymu Nr. 343, neatlygintinai pateikia šiame  registre
tvarkomų duomenų apie juos ir jų įregistruotus registro objektus
išrašus.
   4.3.  Asmenys, įregistravę geležinkelių riedmenis   ir
konteinerius Lietuvos ...