Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: I-301 Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 1993.11.24, Nr.: 63, Publ. Nr.: 1188; Valstybės Žinios, 2001.12.28, Nr.: 108, Publ. Nr.: 3902  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
           LIETUVOS RESPUBLIKOS
            SAUGOMŲ TERITORIJŲ
              ĮSTATYMAS

         1993 m. lapkričio 9 d. Nr. I-301
               Vilnius

(Lietuvos Respublikos 2001 m. gruodžio 4 d. įstatymo Nr. IX-628
(nuo 2001 m. gruodžio 28 d.) (Žin., 2001, Nr. 108-3902) redakcija)

            PIRMASIS SKIRSNIS
           BENDROSIOS NUOSTATOS
                
 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis
 1. Lietuvos Respublikos
   2016 m. spalio 18 d. įstatymo Nr. XII-2683
   (nuo 2017 m. gegužės 1 d.)
   (TAR, 2016-10-28, 2016-25850)
   redakcija
 Šis Įstatymas reglamentuoja saugomų teritorijų sistemą ir su ja
susijusius visuomeninius santykius, saugomų teritorijų nustatymo
ir steigimo, ribų keitimo, statuso pakeitimo, apsaugos, tvarkymo
ir kontrolės teisinius pagrindus, reglamentuoja veiklą jose, taip
pat nustato tarptautinės svarbos teritorijų, tarp jų Europos
ekologinio tinklo "Natura 2000" teritorijų, bei gamtinio karkaso
kūrimą ir veiklos juose reglamentavimą.
 2. Lietuvos Respublikos
   2010 m. birželio 22 d. įstatymo Nr. XI-935
   (nuo 2010 m. gruodžio 1 d.)
   (Žin., 2010, Nr. 81-4229)
   redakcija
 Įstatymo  nuostatos suderintos su Europos Sąjungos teisės
aktais, nurodytais šio Įstatymo priede.

 2 straipsnis. Pagrindinės Įstatymo sąvokos
 1. Atkuriamieji sklypai - saugomos teritorijos, skirtos veiklos
nuskurdintoms  gamtos išteklių rūšims arba jų  kompleksams
apsaugoti, atkurti, pagausinti bei ribotai naudoti  gamtos
išteklius.
 2.  Atkuriamosios  apsaugos prioriteto (atkuriančios   ir
palaikančios)  teritorijos - teritorijos, kuriose  saugomi,
atkuriami, palaikomi, gausinami bei ribotai naudojami veiklai ir
visuomenei svarbūs gamtos ištekliai.
 3.  Bendrija - apibrėžtoje erdvėje ir apibrėžtu   laiku
egzistuojanti gyvųjų organizmų įvairių rūšių visuma.
 4. Biologinė įvairovė - gyvųjų organizmų rūšių, jų  bendrijų,
buveinių, ekosistemų ir genetinė įvairovė.
 5. Biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijos -  saugomos
teritorijos (biosferos rezervatai ir biosferos  poligonai),
įsteigtos  globalinei bei regioninei biosferos   stebėsenai
(monitoringui) ir gamtosaugos eksperimentams vykdyti, taip  pat
jose esantiems gamtos kompleksams išsaugoti.
 6. Lietuvos Respublikos
   2016 m. spalio 18 d. įstatymo Nr. XII-2683
   (nuo ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras