Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

         LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

           LIETUVOS RESPUBLIKOS
            SAUGOMŲ TERITORIJŲ
              ĮSTATYMAS

         1993 m. lapkričio 9 d. Nr. I-301
               Vilnius

         I skyrius. BENDRIEJI NUOSTATAI

   1 straipsnis. Įstatymo tikslas ir objektas
   Saugomų  teritorijų  įstatymo  tikslas  -  reguliuoti
visuomeninius santykius, susijusius su saugomomis teritorijomis.
   Saugomų teritorijų įstatymo objektas - sausumos ir vandens
plotai bei kraštovaizdžio objektai, dėl savo vertės turintys
specialų valstybės nustatytą aplinkos apsaugos ir naudojimo
režimą.
   Saugomų kultūrinių kraštovaizdžio objektų apskaitą, apsaugą
bei tvarkymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos kultūros vertybių
apsaugos įstatymai ir kiti norminiai dokumentai.

   2 straipsnis. Saugomų teritorijų paskirtis
   Teritorijų saugojimas  garantuoja gamtinių  ir kultūros
paveldo kompleksų bei objektų apsaugą, kraštovaizdžio ekologinę
pusiausvyrą, biologinę  įvairovę ir  genetinį fondą, gamtos
išteklių atkūrimą,  sudaro sąlygas  pažintinei  rekreacijai,
moksliniams tyrimams ir aplinkos būklės stebėjimams, propaguoja
gamtos ir kultūros paveldo vertybių apsaugą.

   3 straipsnis. Saugomų teritorijų sistema
   Saugomų teritorijų sistemą sudaro:
   1. Išsaugančios (konservacinės) teritorijos, kuriose saugomi
unikalūs arba tipiški gamtinio bei kultūrinio kraštovaizdžio
kompleksai, objektai ir biologinė įvairovė. Prisitaikant prie
apsaugos tikslų, šiose teritorijose ūkinė bei rekreacinė veikla
ribojama  arba  draudžiama.  Šiai  kategorijai  priskiriami
rezervatai, draustiniai bei saugomi kraštovaizdžio objektai:
   1) rezervatai, tarp jų rezervatinės apyrubės, - steigiami
moksliniu požiūriu vertingiems gamtinio arba kultūrinio Lietuvos
kraštovaizdžio kompleksams saugoti bei tirti. Juose uždrausta
ūkinė veikla;
   2)  draustiniai  -  steigiami  moksliniu,  pažintiniu
požiūriais vertingiems gamtos ir kultūros paveldo kompleksams,
ansambliams bei vietovėms saugoti. Juose reguliuojama ir ribojama
ūkinė, rekreacinė veikla;
   3)  saugomi kraštovaizdžio  objektai  -  paskiri  arba
kompaktiškas grupes  sudarantys gamtos  ir kultūros paveldo
elementai, kuriems  dėl mokslinės,  istorinės, meninės  bei
pažintinės vertės yra taikomas specialus ...