Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

            LIETUVOS RESPUBLIKOS

            SAUGOMŲ TERITORIJŲ

            ĮSTATYMAS

 

            1993 m. lapkričio 9 d. Nr. I-301

            Vilnius

 

            I skyrius. BENDRIEJI NUOSTATAI

 

            1 straipsnis. Įstatymo tikslas ir objektas

            Saugomų teritorijų įstatymo tikslas - reguliuoti visuomeninius santykius, susijusius su saugomomis teritorijomis.

            Saugomų teritorijų įstatymo objektas - sausumos ir vandens plotai bei kraštovaizdžio objektai, dėl savo vertės turintys specialų valstybės nustatytą aplinkos apsaugos ir naudojimo režimą.

            Saugomų kultūrinių kraštovaizdžio objektų apskaitą, apsaugą bei tvarkymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos kultūros vertybių apsaugos įstatymai ir kiti norminiai dokumentai.

 

            2 straipsnis. Saugomų teritorijų paskirtis

            Teritorijų saugojimas garantuoja gamtinių ir kultūros paveldo kompleksų bei objektų apsaugą, kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, biologinę įvairovę ir genetinį fondą, gamtos išteklių atkūrimą, sudaro sąlygas pažintinei rekreacijai, moksliniams tyrimams ir aplinkos būklės stebėjimams, propaguoja gamtos ir kultūros paveldo vertybių apsaugą.

 

            3 straipsnis. Saugomų teritorijų sistema

            Saugomų teritorijų sistemą sudaro:

            1. Išsaugančios (konservacinės) teritorijos, kuriose saugomi unikalūs arba tipiški gamtinio bei kultūrinio kraštovaizdžio kompleksai, objektai ir biologinė įvairovė. Prisitaikant prie apsaugos tikslų, šiose teritorijose ūkinė bei rekreacinė veikla ribojama arba draudžiama. Šiai kategorijai priskiriami ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras