Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: ISAK-556 Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2005.04.09, Nr.: 46, Publ. Nr.: 1526; Valstybės Žinios, 2012.05.10, Nr.: 54, Publ. Nr.: 2684  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
    LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO
             Į S A K Y M A S
                
DĖL NUOSEKLIOJO MOKYMOSI PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS
            APRAŠO PATVIRTINIMO
                
        2005 m. balandžio 5 d. Nr. ISAK-556
               Vilnius
                
  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
  2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766
  (nuo 2012 m. gegužės 11 d.)
  (Žin., 2012, Nr. 54-2684) redakcija.
  Preambulė - Lietuvos Respublikos švietimo ir
  mokslo ministro
  2017 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. V-78
  (nuo 2017 m. vasario 15 d.)
  (TAR, 2017-02-14, 2017-02536) redakcija


  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 56
straipsnio 13 punktu,
  t v i r t i n u Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo  ugdymo
programas tvarkos aprašą (pridedama).

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS          REMIGIJUS MOTUZAS

             _______________

                  PATVIRTINTA
                  Lietuvos Respublikos švietimo 
                  ir mokslo ministro 2005 m. 
                  balandžio 5 d. įsakymu 
                  Nr. ISAK-556
                
   Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
   2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766
   (nuo 2012 m. gegužės 11 d.)
   (Žin., 2012, Nr. 54-2684) redakcija

 NUOSEKLIOJO MOKYMOSI PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS
               APRAŠAS
  
              I SKYRIUS
           BENDROSIOS NUOSTATOS
  
    (Pavadinimas - Lietuvos Respublikos švietimo
    ir mokslo ministro
    2017 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. V-78
    (nuo 2017 m. vasario 15 d.)
    (TAR, 2017-02-14, 2017-02536) redakcija)

  1. Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo  programas
tvarkos aprašas (toliau - tvarkos aprašas) reglamentuoja priėmimą
mokytis pagal bendrojo ugdymo programas, kėlimą į  aukštesnę
klasę, perėjimą prie aukštesnio lygmens ugdymo programos, ugdymo
programos kartojimą, jos baigimą, mokymosi pasiekimų gilinimą ir
plėtojimą.
  2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
    2017 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. V-78
    (nuo 2017 m. vasario 15 d.)
    (TAR, 2017-02-14, 2017-02536) redakcija ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras