Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

    LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO
             Į S A K Y M A S
                
  DĖL NUOSEKLIOJO MOKYMOSI PAGAL BENDROJO LAVINIMO PROGRAMAS
          TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
                
        2005 m. balandžio 5 d. Nr. ISAK-556
               Vilnius
                
 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo  (Žin.,
1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2004, Nr. 103-3755)  56
straipsnio 15 punktu:
 1. T v i r t i n u Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo
programas tvarkos aprašą (pridedama).
 2. Pripažįstu netekusiais galios:
 2.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m.
vasario 25 d. įsakymą Nr. 259 "Dėl Nuosekliojo mokymosi  pagal
pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas  tvarkos
patvirtinimo" (Žin., 2003, Nr. 43-1975);
 2.2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m.
gegužės 12 d. įsakymą Nr. ISAK-632 "Dėl švietimo ir  mokslo
ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 259 "Dėl  Priėmimo
mokytis  pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio   ugdymo
programas, kėlimo į aukštesnę klasę ir perėjimo prie aukštesnio
lygmens ugdymo programos tvarkos patvirtinimo" pakeitimo" (Žin.,
2003, Nr. 48-2143);
 2.3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m.
birželio 4 d. įsakymą Nr. ISAK-787 "Dėl švietimo ir  mokslo
ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 259 "Dėl  Priėmimo
mokytis  pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio   ugdymo
programas, kėlimo į aukštesnę klasę ir perėjimo prie aukštesnio
lygmens ugdymo programos tvarkos patvirtinimo" pakeitimo" (Žin.,
2003, Nr. 56-2514);
 2.4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m.
gruodžio 24 d. įsakymą Nr. ISAK-1879 "Dėl švietimo ir  mokslo
ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 259 "Dėl  Priėmimo
mokytis  pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio   ugdymo
programas, kėlimo į aukštesnę klasę ir perėjimo prie aukštesnio
lygmens ugdymo programos tvarkos patvirtinimo" pakeitimo" (Žin.,
2004, Nr. 18-557).

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS          REMIGIJUS MOTUZAS

             _______________

                  PATVIRTINTA
                  Lietuvos Respublikos švietimo 
                  ir mokslo ministro 2005 m. 
                  balandžio ...