Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

            Į S A K Y M A S

 

            DĖL NUOSEKLIOJO MOKYMOSI PAGAL BENDROJO LAVINIMO PROGRAMAS

            TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

            2005 m. balandžio 5 d. Nr. ISAK-556

            Vilnius

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2004, Nr. 103-3755) 56 straipsnio 15 punktu:

            1. T v i r t i n u Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašą (pridedama).

            2. Pripažįstu netekusiais galios:

            2.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakymą Nr. 259 "Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas tvarkos patvirtinimo" (Žin., 2003, Nr. 43-1975);

            2.2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. gegužės 12 d. įsakymą Nr. ISAK-632 "Dėl švietimo ir mokslo ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 259 "Dėl Priėmimo mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, kėlimo į aukštesnę klasę ir perėjimo prie aukštesnio lygmens ugdymo programos tvarkos patvirtinimo" pakeitimo" (Žin., 2003, Nr. 48-2143);

            2.3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. birželio 4 d. įsakymą Nr. ISAK-787 "Dėl švietimo ir mokslo ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 259 "Dėl Priėmimo mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, kėlimo į aukštesnę klasę ir perėjimo prie aukštesnio lygmens ugdymo programos tvarkos patvirtinimo" pakeitimo" (Žin., 2003, Nr. 56-2514);

            2.4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymą Nr. ISAK-1879 "Dėl švietimo ir mokslo ministro 2003 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 259 "Dėl Priėmimo mokytis pagal pradinio ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras