Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: 1V-114 Dėl Tarptautinės pagalbos teikimo komandos sudarymo ir aprūpinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2005.04.30, Nr.: 55, Publ. Nr.: 1906; Valstybės Žinios, 2010.04.29, Nr.: 49, Publ. Nr.: 2416  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
     LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO
             Į S A K Y M A S
                
DĖL TARPTAUTINĖS PAGALBOS TEIKIMO KOMANDOS SUDARYMO IR APRŪPINIMO
          TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
                
        2005 m. balandžio 21 d. Nr. 1V-114
               Vilnius
                
   Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
   2010 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 1V-240
   (nuo 2010 m. balandžio 30 d.)
   (Žin., 2010, Nr. 49-2416) redakcija

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo
35 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdamas į 2003 m. gruodžio 29 d.
Komisijos sprendimą 2004/277/EB, Euratomas, nustatantį Tarybos
sprendimo  2001/792/EB,  Euratomas,  nustatančio  Bendrijos
mechanizmą  sustiprintam bendradarbiavimui teikiant civilinės
saugos pagalbą palengvinti, įgyvendinimo taisykles (OL 2004 m.
specialusis  leidimas,  15  skyrius, 8 tomas, p. 218), su
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2007 m. gruodžio 20 d.
Komisijos sprendimu 2008/73/EB (OL 2008 m. L 20, p. 23), ir 2007
m. lapkričio 8 d. Tarybos sprendimą 2007/779/EB, Euratomas,
nustatantį  Bendrijos  civilinės  saugos  mechanizmą  (nauja
redakcija) (OL 2007 m. L 314, p. 9):
(Preambulė - Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro
2017 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. 1V-557
(nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.)
(TAR, 2017-08-07, 2017-13128) redakcija)
  1. Tvirtinu Tarptautinės pagalbos teikimo komandos sudarymo
ir aprūpinimo tvarkos aprašą (pridedama).
  2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
    2017 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr. 1V-557
    (nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.)
    (TAR, 2017-08-07, 2017-13128) redakcija
  Pavedu įsakymo vykdymo kontrolę vidaus reikalų viceministrui,
pagal nustatytą veiklos sritį atsakingam už viešąjį saugumą.


VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS         GINTARAS FURMANAVIČIUS

SUDERINTA                SUDERINTA
Lietuvos Respublikos          Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministras      aplinkos ministras
Žilvinas Padaiga            Arūnas Kundrotas
2005-04-20               2005-04-20

             ______________

                  PATVIRTINTA
                  Lietuvos Respublikos vidaus 
                  reikalų ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras