Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

     LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO
             Į S A K Y M A S
                
DĖL TARPTAUTINĖS PAGALBOS TEIKIMO KOMANDOS SUDARYMO IR APRŪPINIMO
                
        2005 m. balandžio 21 d. Nr. 1V-114
               Vilnius
                
 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo
(Žin., 1998, Nr. 115- 3230; 2004, Nr. 28-872, Nr. 163-5941)  9
straipsnio 1 dalimi ir 2 dalies 6 punktu ir atsižvelgdamas į 2001
m. spalio 23 d. Tarybos sprendimą 2001/792/EB,  Euratomas,
nustatantį Bendrijos mechanizmą sustiprintam  bendradarbiavimui
teikiant civilinės saugos pagalbą palengvinti, ir 2003  m.
gruodžio 29 d. Komisijos sprendimą, nustatantį Tarybos sprendimo
2001/792/EB,  Euratomas,  nustatančio Bendrijos   mechanizmą
sustiprintam bendradarbiavimui teikiant civilinės saugos pagalbą
palengvinti, įgyvendinimo taisykles:
 1. T v i r t i n u Tarptautinės pagalbos teikimo  komandos
sudarymo ir aprūpinimo tvarkos aprašą (pridedama).
 2. Pavedu:
 2.1. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui  prie
Vidaus reikalų ministerijos:
 2.1.1. iki 2005 m. lapkričio 30 d. sudaryti  tarptautinės
pagalbos teikimo komandą;
 2.1.2. suderinus su suinteresuotomis valstybės institucijomis,
iki 2005 m. birželio 30 d. parengti tarptautinės pagalbos teikimo
komandos materialinio-techninio aprūpinimo tabelį ir investicinį
projektą;
 2.1.3. iki 2005 m. gegužės 30 d. atlikti tarptautinę  pagalbą
reglamentuojančių nacionalinių teisės aktų veiksmingumo analizę
ir išvadas pateikti Vidaus reikalų ministerijai;
 2.2.  Lietuvos  Respublikos vidaus reikalų   ministerijos
sekretoriui Stanislovui Liutkevičiui įsakymo vykdymo kontrolę.

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS         GINTARAS FURMANAVIČIUS

SUDERINTA                SUDERINTA
Lietuvos Respublikos          Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministras      aplinkos ministras
Žilvinas Padaiga            Arūnas Kundrotas
2005-04-20               2005-04-20

             ______________

                  PATVIRTINTA
                  Lietuvos Respublikos vidaus 
                  reikalų ministro 2005 m. 
                  balandžio 21 d. įsakymu Nr. 
                  1V-114
                  
 TARPTAUTINĖS ...