Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

            Į S A K Y M A S

 

DĖL TARPTAUTINĖS PAGALBOS TEIKIMO KOMANDOS SUDARYMO IR APRŪPINIMO

 

            2005 m. balandžio 21 d. Nr. 1V-114

            Vilnius

 

            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo (Žin., 1998, Nr. 115- 3230; 2004, Nr. 28-872, Nr. 163-5941) 9 straipsnio 1 dalimi ir 2 dalies 6 punktu ir atsižvelgdamas į 2001 m. spalio 23 d. Tarybos sprendimą 2001/792/EB, Euratomas, nustatantį Bendrijos mechanizmą sustiprintam bendradarbiavimui teikiant civilinės saugos pagalbą palengvinti, ir 2003 m. gruodžio 29 d. Komisijos sprendimą, nustatantį Tarybos sprendimo 2001/792/EB, Euratomas, nustatančio Bendrijos mechanizmą sustiprintam bendradarbiavimui teikiant civilinės saugos pagalbą palengvinti, įgyvendinimo taisykles:

            1. T v i r t i n u Tarptautinės pagalbos teikimo komandos sudarymo ir aprūpinimo tvarkos aprašą (pridedama).

            2. Pavedu:

            2.1. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos:

            2.1.1. iki 2005 m. lapkričio 30 d. sudaryti tarptautinės pagalbos teikimo komandą;

            2.1.2. suderinus su suinteresuotomis valstybės institucijomis, iki 2005 m. birželio 30 d. parengti tarptautinės pagalbos teikimo komandos materialinio-techninio aprūpinimo tabelį ir investicinį projektą;

            2.1.3. iki 2005 m. gegužės 30 d. atlikti tarptautinę pagalbą reglamentuojančių nacionalinių teisės aktų veiksmingumo analizę ir išvadas pateikti Vidaus reikalų ministerijai;

            2.2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sekretoriui Stanislovui Liutkevičiui įsakymo vykdymo kontrolę.

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS GINTARAS FURMANAVIČIUS

 

SUDERINTA SUDERINTA Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras