Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: V-563 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 409 "Dėl narkotinių ir psichotropinių vaistų bei vaistinių medžiagų importo ir eksporto kontrolės užtikrinimo" pakeitimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2005 07 15.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2005.07.14, Nr.: 85, Publ. Nr.: 3184 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
    LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
             Į S A K Y M A S
                
 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2001 M.
 LIEPOS 25 D. ĮSAKYMO NR. 409 "DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ
  VAISTŲ BEI VAISTINIŲ MEDŽIAGŲ IMPORTO IR EKSPORTO KONTROLĖS
           UŽTIKRINIMO" PAKEITIMO
                
         2005 m. liepos 8 d. Nr. V-563
               Vilnius
                
 Pakeičiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001
m. liepos 25 d. įsakymą Nr. 409 "Dėl narkotinių ir psichotropinių
vaistų bei vaistinių medžiagų importo ir eksporto  kontrolės
užtikrinimo" (Žin., 2001, Nr. 66-2429) ir išdėstau jį  nauja
redakcija:
 
    "LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS
             Į S A K Y M A S
                
 DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ VAISTŲ BEI VAISTINIŲ MEDŽIAGŲ
      IMPORTO IR EKSPORTO KONTROLĖS UŽTIKRINIMO

 Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  narkotinių    ir
psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo (Žin., 1998, Nr. 8-
161) 14 straipsnio 3 dalimi ir vykdydamas 1961 metų  Jungtinių
Tautų Organizacijos Bendrosios narkotinių medžiagų ir 1971 metų
Jungtinių Tautų Organizacijos Psichotropinių medžiagų konvencijų
reikalavimus bei užtikrindamas narkotinių ir  psichotropinių
vaistų bei vaistinių medžiagų importo ir eksporto kontrolę:
 1. Į g a l i o j u Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą  prie
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos  išduoti
narkotinių ir psichotropinių medžiagų importo ir  eksporto
leidimus.
 2. T v i r t i n u Narkotinių ir psichotropinių vaistų  bei
vaistinių medžiagų importo ir eksporto leidimų išdavimo tvarkos
aprašą (pridedama).
 3. Nustatau, kad:
 3.1. kiekvienu atskiru į II ir III sąrašus įtrauktų  medžiagų
importo ir eksporto atveju reikalingą specialų leidimą  išduoda
Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerijos Narkotikų skyrius, juos pasirašo
Narkotikų skyriaus vedėja J. Vingraitė, jos nesant - pavaduotoja
G. Bukšaitienė;
 3.2. Narkotikų skyriaus vedėjos J. Vingraitės ir jos pavaduotos
G. Bukšaitienės parašai ant leidimų narkotinių ir psichotropinių
vaistų bei vaistinių medžiagų importui ir eksportui  tvirtinami
Valstybinės vaistų kontrolės ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras