Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: I-372 Lietuvos Respublikos patentų įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 1994.01.28, Nr.: 8, Publ. Nr.: 120; Valstybės Žinios, 2011.01.10, Nr.: 4, Publ. Nr.: 127  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
           LIETUVOS RESPUBLIKOS
              PATENTŲ
              ĮSTATYMAS

         1994 m. sausio 18 d. Nr. I-372
               Vilnius

(Lietuvos Respublikos 2010 m. gruodžio 23 d. įstatymo Nr. XI-1261
(nuo Patentų teisės sutarties įsigaliojimo Lietuvos Respublikai
dienos, t. y. 2012 m. vasario 3 d.*) (Žin., 2011, Nr. 4-127)
redakcija)

---------------
* TIC pastaba: žr. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų
ministerijos pranešimą (Žin., 2012, Nr. 7, 4 psl.).
---------------

            PIRMASIS SKIRSNIS
           BENDROSIOS NUOSTATOS
  
  1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymo sritis
  1. Šiuo įstatymu įteisinami išradimai kaip  pramoninės
nuosavybės objektai, reglamentuojamos asmenų teisės ir pareigos,
atsirandančios sukūrus išradimus, ir suteikiama šiems išradimams
teisinė apsauga. 
  2. Šis įstatymas taikomas išradimams, kurie yra pagal  šį
įstatymą paduotos patento paraiškos arba šio įstatymo nustatyta
tvarka išduoto patento, jiems šio įstatymo nustatyta  tvarka
prilygintų patento paraiškos arba patento objektas, ir su šiomis
patento paraiškomis ar patentais susijusiems veiksmams.
  3. Šio įstatymo nuostatos suderintos su šio įstatymo priede
nurodytais Europos Sąjungos teisės aktais.
  
  2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
  1. Lietuvos Respublikos
    2017 m. gegužės 4 d. įstatymo Nr. XIII-344
    (nuo 2017 m. liepos 1 d.)
    (TAR, 2017-05-11, 2017-08029) redakcija
  Bendro galiojimo Europos patentas - Europos patentas, kurio
bendrą galiojimą reglamentuoja 2012 m. gruodžio 17 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1257/2012, kuriuo
įgyvendinamas  tvirtesnis  bendradarbiavimas  kuriant  bendrą
patentinę apsaugą (toliau - Reglamentas (ES) Nr. 1257/2012).
  2. Lietuvos Respublikos
    2017 m. gegužės 4 d. įstatymo Nr. XIII-344
    (nuo 2017 m. liepos 1 d.)
    (TAR, 2017-05-11, 2017-08029) redakcija
  Biologinė medžiaga - medžiaga, turinti genetinės informacijos
ir galinti daugintis arba būti dauginama biologinėje sistemoje.
  3. Lietuvos Respublikos
    2017 m. gegužės 4 d. įstatymo Nr. XIII-344
    (nuo 2017 m. liepos 1 d.)
    (TAR, 2017-05-11, 2017-08029) redakcija
  Europos patentas - patentas, išduotas pagal Europos patentų
konvenciją.
  4. Lietuvos Respublikos
    2017 m. gegužės ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras