Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: V-943 Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2005.12.08, Nr.: 143, Publ. Nr.: 5205; Teisės aktų registras, 2018.02.06, Nr.: 0  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
    LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
             Į S A K Y M A S
                
 DĖL PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
 TEIKIMO ORGANIZAVIMO IR ŠIŲ PASLAUGŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS
            APRAŠO TVIRTINIMO 
                
         2005 m. gruodžio 5 d. Nr. V-943
               Vilnius

   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
   2018 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. V-124
   (nuo 2018 m. vasario 7 d.)
   (TAR, 2018-02-06, 2018-01808) redakcija

  Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  sveikatos draudimo
įstatymo 9 straipsnio 6 dalimi:
  1. T v i r t i n u Pirminės ambulatorinės asmens  sveikatos
priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų
apmokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).
  2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti  viceministrui
pagal veiklos sritį.

 
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS          ŽILVINAS PADAIGA

             _____________

                  PATVIRTINTA
                  Lietuvos Respublikos sveikatos
                  apsaugos ministro 2005 m. 
                  gruodžio 5 d. įsakymu 
                  Nr. V-943

   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
   2018 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. V-124
   (nuo 2018 m. vasario 7 d., 
   35 punkto lentelės 22 p. 
   įsigalioja nuo 2018 m. liepos 1 d.)
   (TAR, 2018-02-06, 2018-01808) redakcija
   (Šis įsakymas, išskyrus šiuo įsakymu
   patvirtinto Pirminės ambulatorinės asmens
   sveikatos priežiūros paslaugų teikimo
   organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo
   tvarkos aprašo 35 punkto lentelės 22 punktą,
   taikomas atsiskaitant už pirminės ambulatorinės
   asmens sveikatos priežiūros paslaugas, 
   suteiktas nuo 2018 m. sausio 1 d.)

                
  PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
 TEIKIMO ORGANIZAVIMO IR ŠIŲ PASLAUGŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS
               APRAŠAS
                
              I SKYRIUS
           BENDROSIOS NUOSTATOS
  
  1.  Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos  priežiūros
paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo
Privalomojo ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras