Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

    LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
             Į S A K Y M A S
                
 DĖL PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
   ORGANIZAVIMO IR APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO BEI PIRMINĖS
 AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR BAZINIŲ
           KAINŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO
                
         2005 m. gruodžio 5 d. Nr. V-943
               Vilnius
                
 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo
(Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512) 9 straipsnio  6
dalimi bei atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos  draudimo
tarybos 2005 m. spalio 19 d. nutarimą Nr. 10/1:
 1. Tvirtinu pridedamus:
 1.1.  Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos  priežiūros
paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašą;
 1.2.  Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos  priežiūros
paslaugų ir bazinių kainų sąrašą.
 2. Nustatau, kad šiuo įsakymu patvirtintos:
 2.1.  Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos  priežiūros
paslaugų  ir  bazinių kainų sąrašo I skyriuje   "Pirminės
ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų  metinės
bazinės kainos" nustatytos kainos taikomos atsiskaitant  už
suteiktas nuo 2005 m. lapkričio 1 dienos paslaugas;
 2.2.  Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos  priežiūros
paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo III skyriaus
Skatinamųjų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos  priežiūros
paslaugų organizavimo tvarkos 24, 25 punktai bei  Pirminės
ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir  bazinių
kainų sąrašo II skyriaus Skatinamųjų pirminės  ambulatorinės
asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo ir bazinių kainų  2
punktas įsigalioja nuo 2006 m. sausio 1 dienos.
 3. Pripažįstu netekusiais galios:
 3.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m.
birželio 14 d. įsakymą Nr. 327 "Dėl Pirminės ambulatorinės asmens
sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, bazinių kainų, organizavimo
bei apmokėjimo tvarkos patvirtinimo" (Žin., 2000, Nr. 50-1447);
 3.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m.
liepos 17 d. įsakymą Nr. 412 "Dėl sveikatos apsaugos  ministro
2000-06-14 įsakymo Nr. 327 "Dėl Pirminės ambulatorinės  asmens
sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, bazinių kainų, organizavimo
bei apmokėjimo ...