Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: ISAK-678 Dėl komisijos sudarymo ir reglamento patvirtinimo
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2006.04.27, Nr.: 46, Publ. Nr.: 1678; Teisės aktų registras, 2018.01.29, Nr.: 0  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
    LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO
              ĮSAKYMAS
                
    DĖL KOMISIJOS SUDARYMO IR REGLAMENTO PATVIRTINIMO
                
       2006 m. balandžio 12 d. Nr. ISAK-678
               Vilnius

   Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
   2018 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. V-78
   (nuo 2018 m. sausio 30 d.)
   (TAR, 2018-01-29, 2018-01326) redakcija

  Vadovaudamasi Brandos egzaminų organizavimo ir  vykdymo
tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo  ir
mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 "Dėl
Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo  ir
Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo
tvarkos aprašo patvirtinimo", 148 punktu:
  1. S u d a r a u Prašymų dėl Brandos egzaminų organizavimo
ir vykdymo tvarkos apraše nenumatytų ar nereglamentuotų  atvejų
nagrinėjimo komisiją:
  1.1.  Gražvydas  Kazakevičius  - švietimo  ir   mokslo
viceministras (Komisijos pirmininkas);
  1.2. Teresė Blaževičienė - Nacionalinio egzaminų  centro
direktoriaus pavaduotoja (Komisijos sekretorė);
  1.3. Loreta Graželienė, Švietimo ir mokslo  ministerijos
Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio  ugdymo
skyriaus vyriausioji specialistė;
  1.4. Petras Navickas, Švietimo ir mokslo  ministerijos
Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento  Mokyklų
veiklos skyriaus vyriausiasis specialistas;
  1.5. Rūta Palevičienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Teisės
skyriaus vedėja;
  1.6.  Saulė  Vingelienė, Nacionalinio egzaminų   centro
direktorė;
  1.7. Loreta Žadeikaitė, Švietimo ir mokslo  ministerijos
Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio  ugdymo
skyriaus vedėja. 
  2. T v i r t i n u Prašymų dėl Brandos egzaminų organizavimo
ir vykdymo tvarkos apraše nenumatytų ar nereglamentuotų  atvejų
nagrinėjimo komisijos reglamentą (pridedama).


ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS          REMIGIJUS MOTUZAS

            _________________

                PATVIRTINTA
                Lietuvos Respublikos švietimo ir 
                mokslo ministro 2006 m. balandžio
                12 d. įsakymu Nr. ISAK-678

   Lietuvos Respublikos švietimo ir ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras