Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: X-569 Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 1, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 19, 20, 25, 31, 33, 35, 36, 38, 47, 49, 50, 53, 54, 54-1, 55 straipsnių, ketvirtojo ir penktojo skirsnių pavadinimų pakeitimo, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ir įstatymo priedo papildymo įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2006.04.29, Nr.: 48, Publ. Nr.: 1699 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVOS BANKO ĮSTATYMO 1, 6, 7, 8, 11, 12,
14, 19, 20, 25, 31, 33, 35, 36, 38, 47, 49, 50, 53, 54, 54-1, 55
STRAIPSNIŲ, KETVIRTOJO IR PENKTOJO SKIRSNIŲ PAVADINIMŲ PAKEITIMO,
 26, 27, 28, 29, 30, 32, 37 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS
     GALIOS IR ĮSTATYMO PRIEDO PAPILDYMO ĮSTATYMAS
                
        2006 m. balandžio 25 d. Nr. X-569
               Vilnius
                
 (Žin., 1994, Nr. 99-1957; 2001, Nr. 28-890; 2003, Nr. 61-2755;
            2004, Nr. 28-869,
          Nr. 54-1830, Nr. 61-2187)
  
  1 straipsnis. Lietuvos Respublikos
         2014 m. sausio 23 d. įstatymo Nr. XII-765
         (TAR, 2014-01-30, 2014-00713)
         redakcija
         1 straipsnio pakeitimas 
  Pakeisti 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
  "1 straipsnis. Lietuvos bankas
  1.  Lietuvos Respublikoje centrinis bankas yra Lietuvos
bankas, kuris nuosavybės teise priklauso Lietuvos valstybei.
Lietuvos bankas yra sudedamoji Europos centrinių bankų sistemos
dalis ir Europos centrinių bankų sistemos tikslų siekia bei
uždavinius vykdo vadovaudamasis Europos centrinio banko gairėmis
ir nurodymais. Lietuvos bankas savo funkcijas atlieka ir veiklą
vykdo tiek, kiek tai neprieštarauja Europos centrinio banko ir
Europos centrinių bankų sistemos tikslams ir Europos Sąjungos
teisės aktams, tarp jų Europos centrinio banko teisės aktams.
Lietuvos banko veiklos reglamentavimas suderintas su šio įstatymo
priede nurodytais Europos Sąjungos teisės aktais.
  2. Lietuvos valstybės nuosavybę Lietuvos banke išreiškia
Lietuvos banko kapitalas. Lietuvos banko turtas jam priklauso
nuosavybės teise. Lietuvos bankas savo turtą valdo, naudoja ir
juo  disponuoja pagal Europos Sąjungos teisės aktus ir šį
įstatymą.
  3. Lietuvos banką steigia Seimas".
  
  2 straipsnis. 6 straipsnio pavadinimo ir 1 dalies pakeitimas
  1. Pakeisti 6 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:
  
  "6 straipsnis. Banknotų ir monetų išleidimas".
  2. Lietuvos Respublikos
    2011 m. lapkričio 17 d. įstatymo Nr. XI-1667
    (Žin., 2011, Nr. 145-6813)
    redakcija
  Pakeisti 6 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
  "1. Lietuvos bankas, laikydamasis Sutarties dėl  Europos
Sąjungos veikimo reikalavimų, turi teisę išleisti banknotus  ir ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras