Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: X-715 Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 1, 14, 46, 57 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Aktuali akto redakcija. Įsigaliojo: 2006 07 14.
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 2006.07.14, Nr.: 77, Publ. Nr.: 2964 Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
 LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO 1, 14, 46, 57
      STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS
                
        2006 m. birželio 22 d. Nr. X-715
               Vilnius
                
(Žin., 2000, Nr. 64-1914; 2003, Nr. 123-5574; 2005, Nr. 84-3109)

  1 straipsnis. 1 straipsnio papildymas ir pakeitimas
  1. Papildyti 1 straipsnį nauja 2 dalimi:
  "2. Akcinių bendrovių, kurios pagal Vertybinių  popierių
rinkos įstatymą laikomos atskaitingais emitentais, reglamentavimo
ypatumus nustato Vertybinių popierių rinkos įstatymas."
  2. Buvusią 1 straipsnio 2 dalį laikyti 3 dalimi.
  
  2 straipsnis. 14 straipsnio 7 dalies pripažinimas netekusia
galios
  14 straipsnio 7 dalį pripažinti netekusia galios.
  
  3 straipsnis. 46 straipsnio 3 dalies 3 punkto pakeitimas
  46 straipsnio 3 dalies 3 punkte po žodžio "kodas"  įrašyti
žodžius "(jei akcinė bendrovė, kurios akcijos perleidžiamos, yra
išleidusi skirtingų emisijų akcijas)" ir šį punktą  išdėstyti
taip:
  "3)  akcinių bendrovių akcijoms - Lietuvos   centrinio
vertybinių popierių depozitoriumo suteiktas akcijų emisijos kodas
(jei akcinė bendrovė, kurios akcijos perleidžiamos, yra išleidusi
skirtingų emisijų akcijas);".
  
  4 straipsnis. 57 straipsnio 5 dalies ir 6 dalies 3  punkto
pakeitimas
  1. Pakeisti 57 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:
  "5. Akcininkų pirmumo teisė įsigyti bendrovės  išleidžiamų
akcijų  ar konvertuojamųjų obligacijų gali būti   atšaukta
visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Visuotinis akcininkų
susirinkimas gali priimti tokį sprendimą tik jeigu yra  žinomas
asmuo ar asmenys (tokie asmenys gali būti ir akcininkai), kuriems
suteikiama teisė įsigyti bendrovės akcijų ar  konvertuojamųjų
obligacijų, išskyrus atvejus, kai atšaukiama pirmumo  teisė
įsigyti akcinės bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų  obligacijų
dėl  ketinimo viešai siūlyti akcijas ar  konvertuojamąsias
obligacijas Vertybinių popierių rinkos įstatymo nustatyta tvarka.
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendime dėl pirmumo  teisės
atšaukimo, be kita ko, turi būti nurodyta:
  1) pirmumo teisės atšaukimo priežastys;
  2) asmuo ar asmenys, kuriems suteikiama teisė įsigyti akcijų
ar konvertuojamųjų obligacijų (fizinio asmens vardas,  pavardė,
asmens kodas ir gyvenamoji vieta; juridinio asmens pavadinimas ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras