Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMO 1, 14, 46, 57

            STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

            2006 m. birželio 22 d. Nr. X-715

            Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 64-1914; 2003, Nr. 123-5574; 2005, Nr. 84-3109)

 

            1 straipsnis. 1 straipsnio papildymas ir pakeitimas

            1. Papildyti 1 straipsnį nauja 2 dalimi:

            "2. Akcinių bendrovių, kurios pagal Vertybinių popierių rinkos įstatymą laikomos atskaitingais emitentais, reglamentavimo ypatumus nustato Vertybinių popierių rinkos įstatymas."

            2. Buvusią 1 straipsnio 2 dalį laikyti 3 dalimi.

 

            2 straipsnis. 14 straipsnio 7 dalies pripažinimas netekusia galios

            14 straipsnio 7 dalį pripažinti netekusia galios.

 

            3 straipsnis. 46 straipsnio 3 dalies 3 punkto pakeitimas

            46 straipsnio 3 dalies 3 punkte po žodžio "kodas" įrašyti žodžius "(jei akcinė bendrovė, kurios akcijos perleidžiamos, yra išleidusi skirtingų emisijų akcijas)" ir šį punktą išdėstyti taip:

            "3) akcinių bendrovių akcijoms - Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo suteiktas akcijų emisijos kodas (jei akcinė bendrovė, kurios akcijos perleidžiamos, yra išleidusi skirtingų emisijų akcijas);".

 

            4 straipsnis. 57 straipsnio 5 dalies ir 6 dalies 3 punkto pakeitimas

            1. Pakeisti 57 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

            "5. Akcininkų pirmumo teisė įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų gali būti atšaukta visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Visuotinis akcininkų susirinkimas ...Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras