Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: I-399 Lietuvos Respublikos Seimo statutas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 1994.02.25, Nr.: 15, Publ. Nr.: 249; Valstybės Žinios, 1994.03.02, Nr.: 16; Valstybės Žinios, 1999.01.13, Nr.: 5, Publ. Nr.: 97  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
o         LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO
              STATUTAS
              
         1994 m. vasario 17 d. Nr. I-399
               Vilnius

  (Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. gruodžio 22 d. statuto
  Nr. VIII-1000 (nuo 1999 m. vasario 1 d.) (Žin., 1999, Nr. 5-97)
  redakcija)

               I DALIS
 
           SEIMO NARIO STATUSAS

            PIRMASIS SKIRSNIS
 
       SEIMO NARIO ĮGALIOJIMAI IR PRIESAIKA

 1 straipsnis. Seimo nario mandatas 
 1. Pagrindines Lietuvos Respublikos Seimo (toliau - Seimo)
nario  teises bei pareigas apibrėžia  Lietuvos  Respublikos
Konstitucija (toliau - Konstitucija) ir šis statutas, o kitas jo
teises bei pareigas - ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai
(toliau - įstatymai).
 2. Seimo narys, eidamas pareigas, vadovaujasi Konstitucija,
valstybės interesais, savo sąžine ir negali būti varžomas jokių
mandatų.

 2 straipsnis. Seimo nario įgaliojimų atsiradimo pradžia ir 
        teisių įgijimas
 1. Seimo narių įgaliojimų laikas pradedamas skaičiuoti nuo tos
dienos, kurią naujai išrinktas Seimas susirenka į pirmąjį posėdį.
Nuo šio posėdžio pradžios baigiasi anksčiau išrinktų Seimo narių
įgaliojimų laikas.
 2. Išrinktas Seimo narys visas Tautos atstovo teises įgyja tik
po to, kai Seimo posėdyje prisiekia būti ištikimas Lietuvos
Respublikai. Neprisiekęs Seimo narys neturi šio statuto antrajame
skirsnyje nustatytų teisių, nesinaudoja šio statuto trečiajame
skirsnyje numatytu veiklos aprūpinimu bei garantijomis ir negauna
Seimo nario atlyginimo.

 3 straipsnis. Seimo nario priesaikos tekstas
 1. Nustatomas toks Seimo nario priesaikos tekstas:
 "Aš, (vardas, pavardė),
 prisiekiu būti ištikimas (-a) Lietuvos Respublikai;
 prisiekiu gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus,
saugoti jos žemių vientisumą;
 prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę,
sąžiningai  tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos  žmonių
gerovei.
 Tepadeda man Dievas!"
 2. Prisiekti leidžiama ir be paskutiniojo sakinio.

 4 straipsnis. Seimo nario priesaikos priėmimo tvarka
 1.  Seimo  nario priesaiką  priima  Lietuvos  Respublikos
Konstitucinio Teismo (toliau - Konstitucinio Teismo) pirmininkas,
o jei jo nėra arba jei jis laikinai negali eiti šių pareigų, -
laikinai einantis jo pareigas Konstitucinio ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras