Pilna LITLEX užklausa Apie Litlex | Pagalba

LITLEX Aktas Nr.: I-446 Lietuvos Respublikos žemės įstatymas
Pakeitimai:

Aktą keitę aktai

Akto keisti aktai

Ryšiai:

Kartu naudojami

Kartu klasifikuojami

Paminėti

Akto redakcija:Originali redakcija
Ieškomi žodžiai:

 

Skelbta:Valstybės Žinios, 1994.05.06, Nr.: 34, Publ. Nr.: 620; Valstybės Žinios, 2004.02.21, Nr.: 28, Publ. Nr.: 868  Informacija apie aktą
Paruošti spausdinimui  |  Paruošti kopijavimui
           LIETUVOS RESPUBLIKOS
              Ž E M Ė S
              ĮSTATYMAS

        1994 m. balandžio 26 d. Nr. I-446
               Vilnius

 (Lietuvos Respublikos 2004 m. sausio 27 d. įstatymo Nr. IX-1983
 (nuo 2004 m. vasario 21 d.) (Žin., 2004, Nr. 28-868) redakcija)

--------------
 TIC pastaba: Lietuvos Respublikos 2004 m. sausio 27 d. įstatymu
Nr. IX-1983 (Žin., 2004, Nr. 28-868) nustatyta, kad:
 1. Asmenys, kuriems iki šio (Nr. IX-1983) Įstatymo įsigaliojimo
suteikta valstybinės žemės valdymo teisė, įsigaliojus šiam (Nr.
IX-1983) Įstatymui, laikomi šios žemės patikėtiniais.
 2. Įsigaliojus šiam (Nr. IX-1983) Įstatymui, žemės sklypams
taikomos visos iki šio (Nr. IX-1983) Įstatymo įsigaliojimo į
Nekilnojamojo turto registrą įrašytos specialiosios žemės, miško
ir vandens telkinių naudojimo sąlygos.
----------------

              I SKYRIUS
           BENDROSIOS NUOSTATOS

 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis 
 1. Lietuvos Respublikos
   2015 m. gruodžio 15 d. įstatymo Nr. XII-2173
   (nuo 2016 m. gegužės 1 d.)
   (TAR, 2015-12-29, 2015-20862)
   redakcija
 Šis  Įstatymas reglamentuoja žemės nuosavybės, valdymo ir
naudojimo santykius bei žemės tvarkymą ir administravimą Lietuvos
Respublikos teritorijoje, jos išskirtinėje ekonominėje zonoje ir
kontinentiniame šelfe Baltijos jūroje.
 2. Įgyvendinant žemės tvarkymo ir administravimo  politiką,
žemės santykiai reguliuojami taip, kad būtų sudarytos  sąlygos
tenkinti visuomenės, fizinių ir juridinių asmenų  poreikius
racionaliai naudoti žemę, vykdyti ūkinę veiklą išsaugant  ir
gerinant gamtinę aplinką, gamtos ir kultūros paveldą, apsaugoti
žemės nuosavybės, valdymo ir naudojimo teises. 
 
 2 straipsnis. Lietuvos Respublikos
        2010 m. birželio 18 d. įstatymo Nr. XI-912
        (nuo 2010 m. liepos 1 d.)
        (Žin., 2010, Nr. 72-3616)
        redakcija
        Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos
 1. Lietuvos Respublikos
   2013 m. birželio 27 d. įstatymo Nr. XII-411
   (nuo 2014 m. sausio 1 d.)
   (Žin., 2013, Nr. 76-3828)
   redakcija
 Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis - teritorijos gamtinių
ypatumų, tradicinės žmonių veiklos, socialinės ir ekonominės
plėtros poreikio nulemta pagrindinio žemės naudojimo kryptis,
numatyta teritorijų planavimo ...


Pilnas šio akto tekstas pateikiamas tik vartotojams, su kuriais sudaryta sutartis. LITLEX-INTERNET kainos nurodytos kainininke.
Jei jūs esate jau užsiregistravęs vartotojas, pasirinkite LITLEX-Internet registruotiems vartotojams.

Pilna užklausa Pagalba  
Litlex Vartotojų registracija Jūsų pasiūlymai

©1996 - 2018 Teisinės informacijos centras