Dėl administracinio teisės pažeidimo „Viešosios rimties trikdymas” (ATPK 183 str.) įrodymui garso lygio matavimo prietaiso rodmenų būtinumo

ATPK  183 str. numato administracine atsakomybę,  jeigu
šauksmais, švilpimu, garsiu dainavimu arba grojimu  muzikos
instrumentais  bei kitokiais garsiniais aparatais  gatvėse,
aikštėse, parkuose, paplūdimiuose, viešajame transporte  bei
kitose viešosiose vietose, o nuo 24 iki 6 valandos - taip  pat
bendrabučiuose ir butuose, yra trikdoma viešoji rimtis.
  Pagal ATPK 256 str. 1 d. įrodymais administracinio  teisės
pažeidimo byloje yra bet kokie faktiniai duomenys,  kuriais
remdamiesi  organai (pareigūnai) įstatymo nustatyta  tvarka
nustato, ar yra padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar
jo nėra, ar dėl pažeidimo padarymo asmuo kaltas, ir  kitokias
aplinkybes, turinčias reikšmės administracinio pažeidimo  bylai
teisingai  išspręsti. Pagal to paties straipsnio 2   dalį
įrodinėjimo priemonėmis yra: administracinio teisės  pažeidimo
protokolas, nuotraukos, garso ar vaizdo įrašai,  liudytojų
parodymai,  nukentėjusiojo  ir  patraukto   administracinėn
atsakomybėn asmens paaiškinimai, eksperto išvada,  daiktiniai
įrodymai, daiktų ir dokumentų paėmimo protokolas, tai pat kitokie
dokumentai. Viešosios rimties trikdymo pažeidimo įrodymas galimas
tiek remiantis liudytojų parodymais, tiek garso lygio  matavimo
prietaiso rodmenimis. Šauksmai, švilpimas, garsus dainavimas ar
grojimas  ir  pan., nors ir atliekami  viešose   vietose,
administracinę atsakomybę užtraukia tik tuomet, jeigu jie trikdo
viešąją rimtį. Sprendimas patraukti asmenį  administracinėn
atsakomybėn už viešosios tvarkos trikdymą turi būti priimamas tik
visapusiškai, išsamiai ir objektyviai ištyrus ir įvertinus visas
svarbias faktines aplinkybes, kurios, be kitų  įrodinėjimo
priemonių, gali būti įrodomos ir garso matavimo lygio rodmenimis,
ir nustačius, jog asmuo ATPK 183 str. nustatytais  veiksmais
trikdė viešąją rimtį.