DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2005 M. BALANDŽIO 5 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-556 „DĖL NUOSEKLIOJO MOKYMOSI PAGAL BENDROJO LAVINIMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO” PAKEITIMO

2012 m. gegužės 8 d. Nr. V-766
               Vilnius
  
  P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir  mokslo
ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. ISAK-556  "Dėl
Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas  tvarkos
aprašo patvirtinimo" (Žin., 2005, Nr. 46-1526, Nr. 69-2488; 2006,
Nr. 28-950, Nr. 58-2066; 2007, Nr. 25-945; 2008, Nr.  75-2986;
2009, Nr. 112-4791) ir išdėstau jį nauja redakcija:
  
      "LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO
              MINISTRAS
  
              ĮSAKYMAS
DĖL NUOSEKLIOJO MOKYMOSI PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS
            APRAŠO PATVIRTINIMO
  
  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin.,
1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 56 straipsnio 13 punktu,
  t v i r t i n u Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo  ugdymo
programas tvarkos aprašą (pridedama)."
  
ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS        GINTARAS STEPONAVIČIUS