Teisė

Greitųjų kreditų teisiniai reikalavimai

Skirtingai nei kiti pirkimų-pardavimų sandoriai, paskolų ir kreditų sutartys yra griežtai reguliuojamos valstybės ir reglamentuojamas kredito įstatyme. Kodėl taip yra? Paskolų sandoriai yra griežčiau prižiūrimi, nes skirtingai nuo tų, kurie sudaromi perkant paprastas prekes ar paslaugas, paskolos sandoris gali turėti didelių pasekmių. Ypač griežtai prižiūrimi greitųjų kreditų sandoriai ir jiems yra taikomi griežti teisiniai reikalavimai. …

Greitųjų kreditų teisiniai reikalavimai Skaityti daugiau »

LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS

PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymo sritis Pakeistas straipsnio pavadinimas: Nr. XII-2062, 2015-11-24, paskelbta TAR 2015-12-02, i. k. 2015-19173 1. Šis Įstatymas reglamentuoja įmonių, kurių teisinės formos yra akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė, steigimą, valdymą, veiklą, reorganizavimą, pertvarkymą, atskyrimą ir likvidavimą, akcininkų teises ir pareigas, taip pat užsienio bendrovių filialų steigimą bei jų veiklos …

LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS Skaityti daugiau »

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMAS

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 nauja redakcija Pakeisti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą Nr. VIII-1316 ir jį išdėstyti taip: „LIETUVOS RESPUBLIKOSVALSTYBĖS TARNYBOSĮSTATYMAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis Šis įstatymas nustato pagrindinius valstybės tarnybos principus, valstybės tarnautojo teises ir pareigas, atsakomybę, darbo užmokestį, socialines ir kitas garantijas, valstybės tarnybos valdymo teisinius pagrindus. 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 1. Įstaigos vadovas – …

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMAS Skaityti daugiau »

LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO PROCESO KODEKSO 512, 609, 610, 632, 756 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR 652 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMAS

1 straipsnis. 512 straipsnio pakeitimas Pakeisti 512 straipsnį ir jį išdėstyti taip: „512 straipsnis. Skundo padavimo terminai Skundas dėl antstolių ar notarinių veiksmų gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo …

LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO PROCESO KODEKSO 512, 609, 610, 632, 756 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR 652 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS ĮSTATYMAS Skaityti daugiau »

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSAS

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimas Šiuo įstatymu Lietuvos Respublikos Seimas patvirtina Lietuvos Respublikos darbo kodeksą (toliau – Darbo kodeksas) (pridedama). 2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas 1. Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 6 straipsnio 1 dalį ir Darbo kodekso 72 straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2017 m. liepos 1 d. 2. Darbo kodekso 72 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018 m. liepos …

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSAS Skaityti daugiau »

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTAS

I DALIS SEIMO NARIO STATUSAS 1 skirsnis. Seimo nario įgaliojimai ir priesaika 1 straipsnis. Pagrindines Lietuvos Respublikos Seimo nario teises bei pareigas apibrėžia Lietuvos Respublikos Konstitucija ir šis statutas, o kitas jo teises bei pareigas – ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Pareigas eidamas, Seimo narys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės interesais, savo sąžine ir negali būti varžomas …

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTAS Skaityti daugiau »

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA

LIETUVIŲ TAUTA– prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę,– jos teisinius pamatus grindusi Lietuvos Statutais ir Lietuvos Respublikos Konstitucijomis,– šimtmečiais atkakliai gynusi savo laisvę ir nepriklausomybę,– išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius,– įkūnydama prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje – nepriklausomoje Lietuvos valstybėje,– puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę santarvę,– …

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA Skaityti daugiau »

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2005 M. BALANDŽIO 5 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-556 „DĖL NUOSEKLIOJO MOKYMOSI PAGAL BENDROJO LAVINIMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. gegužės 8 d. Nr. V-766 Vilnius P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 46-1526, Nr. 69-2488; 2006, Nr. 28-950, Nr. 58-2066; 2007, Nr. 25-945; 2008, …

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2005 M. BALANDŽIO 5 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-556 „DĖL NUOSEKLIOJO MOKYMOSI PAGAL BENDROJO LAVINIMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Skaityti daugiau »

Dėl administracinio teisės pažeidimo „Viešosios rimties trikdymas“ (ATPK 183 str.) įrodymui garso lygio matavimo prietaiso rodmenų būtinumo

ATPK 183 str. numato administracine atsakomybę, jeigu šauksmais, švilpimu, garsiu dainavimu arba grojimu muzikos instrumentais bei kitokiais garsiniais aparatais gatvėse, aikštėse, parkuose, paplūdimiuose, viešajame transporte bei kitose viešosiose vietose, o nuo 24 iki 6 valandos – taip pat bendrabučiuose ir butuose, yra trikdoma viešoji rimtis. Pagal ATPK 256 str. 1 d. įrodymais administracinio teisės pažeidimo …

Dėl administracinio teisės pažeidimo „Viešosios rimties trikdymas“ (ATPK 183 str.) įrodymui garso lygio matavimo prietaiso rodmenų būtinumo Skaityti daugiau »

LIETUVOS RESPUBLIKOS IŠMOKŲ VAIKAMS ĮSTATYMAS

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos 2016 m. rugsėjo 21 d. įstatymo Nr. XII-2627* (nuo 2016 m. spalio 1 d.) (TAR, 2016-09-28, 2016-24161) redakcija Įstatymo paskirtis ir taikymas 1. Šio įstatymo paskirtis – nustatyti išmokų vaikams rūšis, jų dydžius, asmenų, turinčių teisę gauti išmokas, kategorijas, šių išmokų skyrimo ir mokėjimo sąlygas, tvarką ir finansavimą. 2. Šio įstatymo …

LIETUVOS RESPUBLIKOS IŠMOKŲ VAIKAMS ĮSTATYMAS Skaityti daugiau »