Teisė

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA

LIETUVIŲ TAUTA– prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę,– jos teisinius pamatus grindusi Lietuvos Statutais ir Lietuvos Respublikos Konstitucijomis,– šimtmečiais atkakliai gynusi savo laisvę ir nepriklausomybę,– išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius,– įkūnydama prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje – nepriklausomoje Lietuvos valstybėje,– puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę santarvę,– …

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA Skaityti daugiau »

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2005 M. BALANDŽIO 5 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-556 „DĖL NUOSEKLIOJO MOKYMOSI PAGAL BENDROJO LAVINIMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO” PAKEITIMO

2012 m. gegužės 8 d. Nr. V-766 Vilnius P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2005, Nr. 46-1526, Nr. 69-2488; 2006, Nr. 28-950, Nr. 58-2066; 2007, Nr. 25-945; 2008, …

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2005 M. BALANDŽIO 5 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-556 „DĖL NUOSEKLIOJO MOKYMOSI PAGAL BENDROJO LAVINIMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO” PAKEITIMO Skaityti daugiau »

Dėl administracinio teisės pažeidimo „Viešosios rimties trikdymas” (ATPK 183 str.) įrodymui garso lygio matavimo prietaiso rodmenų būtinumo

ATPK 183 str. numato administracine atsakomybę, jeigu šauksmais, švilpimu, garsiu dainavimu arba grojimu muzikos instrumentais bei kitokiais garsiniais aparatais gatvėse, aikštėse, parkuose, paplūdimiuose, viešajame transporte bei kitose viešosiose vietose, o nuo 24 iki 6 valandos – taip pat bendrabučiuose ir butuose, yra trikdoma viešoji rimtis. Pagal ATPK 256 str. 1 d. įrodymais administracinio teisės pažeidimo …

Dėl administracinio teisės pažeidimo „Viešosios rimties trikdymas” (ATPK 183 str.) įrodymui garso lygio matavimo prietaiso rodmenų būtinumo Skaityti daugiau »

LIETUVOS RESPUBLIKOS IŠMOKŲ VAIKAMS ĮSTATYMAS

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos 2016 m. rugsėjo 21 d. įstatymo Nr. XII-2627* (nuo 2016 m. spalio 1 d.) (TAR, 2016-09-28, 2016-24161) redakcija Įstatymo paskirtis ir taikymas 1. Šio įstatymo paskirtis – nustatyti išmokų vaikams rūšis, jų dydžius, asmenų, turinčių teisę gauti išmokas, kategorijas, šių išmokų skyrimo ir mokėjimo sąlygas, tvarką ir finansavimą. 2. Šio įstatymo …

LIETUVOS RESPUBLIKOS IŠMOKŲ VAIKAMS ĮSTATYMAS Skaityti daugiau »

LIETUVOS RESPUBLIKOS SODININKŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMAS

2003 m. gruodžio 18 d. Nr. IX-1934 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos 2012 m. birželio 29 d. įstatymo Nr. XI-2182 (nuo 2012 m. liepos 13 d.) (Žin., 2012, Nr. 82-4268)* redakcija Įstatymo paskirtis Šis Įstatymas nustato sodininkų bendrijų reorganizavimą, valdymą ir veiklą, pertvarkymą ir pabaigą, sodininkų bendrojo naudojimo turto valdymą, sodininkų …

LIETUVOS RESPUBLIKOS SODININKŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMAS Skaityti daugiau »

REPUBLIC OF LITHUANIA LAW ON ENTERPRISE BANKRUPTCY

Chapter 1 General Provisions Article 1. Purpose of the Law This Law shall regulate the relations which arise while instituting and examining bankruptcy cases and implementing bankruptcy procedures. This Law shall apply to all economic entities whose activities are determined by the Republic of Lithuania Law on Enterprises and other laws which regulate the activities …

REPUBLIC OF LITHUANIA LAW ON ENTERPRISE BANKRUPTCY Skaityti daugiau »

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO ĮSTATYMO 7, 13, 17, 18, 19, 26, 77, 78, 84 IR 86 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

2003 m. spalio 28 d. Nr. IX-1797 Vilnius (Žin., 1993, Nr. 6-120, Nr. 68-1277; 1996, Nr. 73-1749; 1998, Nr. 55-1519) 1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas Pakeisti 7 straipsnio 1 ir 2 dalis, 3 dalį pripažinti netekusia galios, 4, 5, 6 dalis laikyti atitinkamai 3, 4, 5 dalimis ir visą straipsnį išdėstyti taip: „7 straipsnis. Konstitucinio …

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO ĮSTATYMO 7, 13, 17, 18, 19, 26, 77, 78, 84 IR 86 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS Skaityti daugiau »

CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA

THE LITHUANIAN NATION – having established the State of Lithuania many centuries ago, – having based its legal foundations on the Lithuanian Statutes and the Constitutions of the Republic of Lithuania, – having for centuries defended its freedom and independence, – having preserved its spirit, native language, writing, and customs, – embodying the inborn right …

CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA Skaityti daugiau »

REPUBLIC OF LITHUANIA LAW ON THE PRIORITY OF EMPLOYEES TO ACQUIRE THE PROPERTY OF ENTERPRISES SUBJECT TO PRIVATISATION

Article 1. Blocks of shares, which by the right of priority may be acquired by employees of the enterprises subject to privatisation, individuals who went on pension from said enterprises, as well as former employees of such enterprises whose service record in said enterprises is at least 25 years or individuals who became disabled while …

REPUBLIC OF LITHUANIA LAW ON THE PRIORITY OF EMPLOYEES TO ACQUIRE THE PROPERTY OF ENTERPRISES SUBJECT TO PRIVATISATION Skaityti daugiau »

LIETUVOS RESPUBLIKOS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS ĮSTATYMAS

1 straipsnis. Įstatymo tikslas 1. Šio Įstatymo tikslas – užtikrinti neįgaliųjų lygias teises ir galimybes visuomenėje, nustatyti neįgaliųjų socialinės integracijos principus, apibrėžti socialinės integracijos sistemą ir jos prielaidas bei sąlygas, neįgaliųjų socialinę integraciją įgyvendinančias institucijas, neįgalumo lygio ir darbingumo lygio nustatymą, profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą, specialiųjų poreikių nustatymo ir tenkinimo principus. 2. Lietuvos Respublikos 2011 …

LIETUVOS RESPUBLIKOS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS ĮSTATYMAS Skaityti daugiau »