LIETUVOS RESPUBLIKOS IŠMOKŲ VAIKAMS ĮSTATYMAS

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos
        2016 m. rugsėjo 21 d. įstatymo Nr. XII-2627*
        (nuo 2016 m. spalio 1 d.)
        (TAR, 2016-09-28, 2016-24161)
        redakcija
        Įstatymo paskirtis ir taikymas
 1. Šio įstatymo paskirtis - nustatyti išmokų vaikams rūšis, jų
dydžius, asmenų, turinčių teisę gauti išmokas, kategorijas, šių
išmokų skyrimo ir mokėjimo sąlygas, tvarką ir finansavimą.
 2. Šio įstatymo nuostatos taikomos asmenims, kurių duomenys
apie  gyvenamąją  vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčių
gyvenamosios vietos - apie savivaldybę, kurios teritorijoje jie
gyvena, yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą:
 1) Lietuvos Respublikos piliečiams;
 2) užsieniečiams, turintiems Lietuvos Respublikos ilgalaikio
gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje;
 3)  užsieniečiams, paskirtiems vaiko, Lietuvos Respublikos
piliečio, globėjais (rūpintojais), ir vaikams užsieniečiams,
kuriems globa (rūpyba) nustatyta Lietuvos Respublikoje arba kurių
globos  (rūpybos)  vykdymą  perėmė  Lietuvos  Respublikos
kompetentinga institucija;
 4) užsieniečiams, kuriems leidimas laikinai gyventi Lietuvos
Respublikoje  išduotas  kaip  ketinantiems  dirbti  Lietuvos
Respublikoje  aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį
darbą, kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos įstatyme
"Dėl užsieniečių teisinės padėties";
 5) užsieniečiams, kuriems išduotas leidimas laikinai gyventi ir
leista dirbti Lietuvos Respublikoje ir kurie dirba Lietuvos
Respublikoje arba dirbo ne trumpesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį ir
yra įsiregistravę teritorinėje darbo biržoje kaip bedarbiai,
išskyrus užsieniečius, kuriems leista atvykti studijuoti;
 6) asmenims, kuriems vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės
apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais turi būti taikomas šis
įstatymas;
 7) Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei
erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos
valstybės narės piliečiams ir jų šeimos nariams, kuriems išduoti
dokumentai, patvirtinantys ar suteikiantys teisę gyventi Lietuvos
Respublikoje, ir kurie ne mažiau kaip 3 mėnesius gyvena Lietuvos
Respublikoje.  Europos  Sąjungos valstybės narės ar Europos
ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos
asociacijos valstybės narės piliečiams darbuotojams (taip pat
savarankiškai  dirbantiems  asmenims)  ir jų šeimos nariams
reikalavimas  ne  mažiau  kaip 3 mėnesius gyventi Lietuvos
Respublikoje netaikomas. Europos Sąjungos valstybės narės ar
Europos  ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios
prekybos asociacijos valstybės narės piliečio šeimos nariais
laikomi sutuoktinis arba asmuo, su kuriuo sudaryta registruotos
partnerystės sutartis, tiesioginiai palikuonys, kuriems nesukakę
21 metai arba kurie yra išlaikytiniai, įskaitant sutuoktinio arba
asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis,
tiesioginius palikuonis, kuriems nesukakę 21 metai arba kurie yra
išlaikytiniai,  Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos
ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos
asociacijos valstybės narės piliečio, sutuoktinio ar asmens, su
kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, išlaikomi
giminaičiai pagal tiesiąją aukštutinę liniją.
 3. Vienkartinė išmoka vaikui skiriama, jeigu nors vienas iš
vaiko tėvų (įtėvių), globėjų (rūpintojų) ir vaikas atitinka šio
straipsnio 2 dalies 1, 2 ar 7 punkto nuostatas. Išmoka vaikui
skiriama, jeigu šio straipsnio 2 dalies 1, 2, 4, 5 ar 7 punkto
nuostatas atitinka nors vienas iš vaiko tėvų (įtėvių), globėjų
(rūpintojų) ir vaikas arba jeigu šio straipsnio 2 dalies 6 punkto
nuostatą atitinka nors vienas iš vaiko tėvų (įtėvių), globėjų
(rūpintojų) ir vaikas gyvena Europos Sąjungos valstybėje narėje
ar  Europos  ekonominės  erdvės  valstybėje, ar Šveicarijos
Konfederacijoje. Išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos
kario vaikui skiriama, jeigu nors vienas iš vaiko tėvų (įtėvių)
ir vaikas atitinka šio straipsnio 2 dalies 1 ar 2 punkto
nuostatas.  Vienkartinė  išmoka  įsikurti skiriama asmenims,
nurodytiems šio straipsnio 2 dalies 1 ar 2 punkte. Vienkartinė
išmoka  nėščiai moteriai skiriama asmenims, nurodytiems šio
straipsnio 2 dalies 1, 2 ar 7 punkte.
 4. Šio įstatymo nuostatos suderintos su Europos Sąjungos teisės
aktais, nurodytais šio įstatymo priede.
--------------
*TIC pastaba: šio įstatymo ištrauka:
  "9 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir 
          taikymas"
  "4. Jeigu dėl išmokos vaikui kreipiamasi įsigaliojus šiam
įstatymui ir, vadovaujantis Lietuvos Respublikos išmokų vaikams
įstatymo 13 straipsnio 2 dalimi, išmoka vaikui skiriama  už
praėjusius mėnesius iki šio įstatymo įsigaliojimo, taikomos iki
šio įstatymo įsigaliojimo galiojusios Lietuvos Respublikos išmokų
vaikams įstatymo nuostatos.
  5. Jeigu teisė gauti vienkartinę išmoką vaikui atsirado iki
šio įstatymo įsigaliojimo, skiriant vienkartinę išmoką  vaikui
taikomos iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusios  Lietuvos
Respublikos išmokų vaikams įstatymo nuostatos.
  6. Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, paskirtas iki
šio  įstatymo  įsigaliojimo,  mokamas  tos   savivaldybės
administracijos, kuri jį paskyrė, iki paskirtos išmokos nustatyto
mokėjimo laikotarpio pabaigos.".
--------------

 
2 straipsnis. Lietuvos Respublikos 2011 m. gruodžio 1 d. įstatymo Nr. XI-1756 (nuo 2012 m. sausio 1 d.) (Žin., 2011, Nr. 155-7350) redakcija Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 1. Bazinė socialinė išmoka - rodiklis socialinės apsaugos išmokoms apibrėžti ir apskaičiuoti, kurio dydį teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau - Vyriausybė). 2. Bendrai gyvenantys asmenys - kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme (toliau - Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas). 3. Globojamas vaikas - vaikas, kuriam įstatymų nustatyta tvarka yra nustatyta vaiko laikinoji arba nuolatinė globa ar rūpyba. 4. Išmokos vaikams (toliau - išmokos) - periodinės ir vienkartinės piniginės išmokos, skiriamos ir mokamos vaikams ir pilnamečiams asmenims, nėščioms moterims, vienam iš vaiko tėvų ar globėjų (rūpintojų) šio įstatymo nustatytomis sąlygomis ir tvarka. 5. Neteko galios Lietuvos Respublikos 2016 m. rugsėjo 21 d. įstatymu Nr. XII-2627 (nuo 2016 m. spalio 1 d.) (TAR, 2016-09-28, 2016-24161) 6. Socialinė rizika - kaip ši sąvoka apibrėžta Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme. 7. Vaiko globėjas (rūpintojas) - fizinis ar juridinis asmuo, kuriam įstatymų nustatyta tvarka pavesta be tėvų globos likusio vaiko priežiūra, auklėjimas, teisių bei interesų gynimas ir atstovavimas jam.
 
3 straipsnis. Lietuvos Respublikos 2008 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. X-1664 (nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d.) (Žin., 2008, Nr. 81-3175), 2011 m. gruodžio 1 d. įstatymo Nr. XI-1756 (nuo 2012 m. sausio 1 d.) (Žin., 2011, Nr. 155-7350) ir 2014 m. gegužės 8 d. įstatymo Nr. XII-865 (nuo 2014 m. liepos 1 d.) (TAR, 2014-05-16, 2014-05472) redakcija Išmokų rūšys Nustatomos šios išmokų rūšys: 1) vienkartinė išmoka vaikui; 2) išmoka vaikui; 3) išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui; 4) globos (rūpybos) išmoka; 5) vienkartinė išmoka įsikurti; 6) vienkartinė išmoka nėščiai moteriai; 7) globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.
 
4 straipsnis. Išmokų finansavimas 1. Lietuvos Respublikos 2006 m. birželio 1 d. įstatymo Nr. X-641 (nuo 2006 m. liepos 1 d.) (Žin., 2006, Nr. 68-2496) redakcija Šio įstatymo nustatytos išmokos mokamos iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams, o nuo 2007 m. sausio 1 d. - iš valstybės biudžeto lėšų. 2. Lietuvos Respublikos 2006 m. birželio 1 d. įstatymo Nr. X-641 (nuo 2006 m. liepos 1 d.) (Žin., 2006, Nr. 68-2496) ir 2011 m. gruodžio 1 d. įstatymo Nr. XI-1756 (nuo 2012 m. sausio 1 d.) (Žin., 2011, Nr. 155-7350) redakcija Išmokoms administruoti skiriama nuo 2 iki 4 procentų šio įstatymo reglamentuotoms išmokoms mokėti skirtų lėšų. Konkretų išmokoms administruoti skiriamų lėšų procento dydį iki biudžetinių metų pradžios nustato socialinės apsaugos ir darbo ministras. Išmokoms administruoti panaudojama ne didesnė lėšų suma negu nustatytas išmokoms administruoti skiriamų lėšų procento dydis nuo panaudotų lėšų išmokoms mokėti. 3. Lietuvos Respublikos 2009 m. vasario 19 d. įstatymo Nr. XI-180 (nuo 2009 m. kovo 5 d.) (Žin., 2009, Nr. 25-982) redakcija Valstybės biudžeto lėšų išmokoms administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo už jas ir kontrolės tvarką nustato socialinės apsaugos ir darbo ministras. ANTRASIS SKIRSNIS VIENKARTINĖ IŠMOKA VAIKUI, IŠMOKA VAIKUI IR IŠMOKA PRIVALOMOSIOS PRADINĖS KARO TARNYBOS KARIO VAIKUI (Skirsnio pavadinimas - Lietuvos Respublikos 2014 m. gegužės 8 d. įstatymo Nr. XII-865 (nuo 2014 m. liepos 1 d.) (TAR, 2014-05-16, 2014-05472) redakcija)
 
5 straipsnis. Lietuvos Respublikos 2006 m. birželio 1 d. įstatymo Nr. X-641 (nuo 2006 m. liepos 1 d.) (Žin., 2006, Nr. 68-2496) redakcija Vienkartinė išmoka vaikui 1. Lietuvos Respublikos 2008 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. X-1664 (nuo 2009 m. sausio 1 d.) (Žin., 2008, Nr. 81-3175) redakcija Kiekvienam gimusiam vaikui skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka. 2. Lietuvos Respublikos 2008 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. X-1664 (nuo 2009 m. sausio 1 d.) (Žin., 2008, Nr. 81-3175) redakcija Įvaikintam vaikui, neatsižvelgiant į tai, kad jau buvo išmokėta išmoka gimusiam vaikui, skiriama 11 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka. 3. Vienkartinė išmoka vaikui mokama vienam iš vaiką auginančių tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų), įtėvių ar vaiko globėjui. 4. Lietuvos Respublikos 2016 m. rugsėjo 21 d. įstatymo Nr. XII-2627 (nuo 2016 m. spalio 1 d.) (TAR, 2016-09-28, 2016-24161) redakcija Vienkartinė išmoka vaikui taip pat skiriama, kai vaikas gimė gyvas, tačiau mirė nesukakęs 3 mėnesių ir jo gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota Lietuvos Respublikoje. 5. Lietuvos Respublikos 2016 m. rugsėjo 21 d. įstatymo Nr. XII-2627 (nuo 2016 m. spalio 1 d.) (TAR, 2016-09-28, 2016-24161) redakcija Išmoka gimusiam vaikui neskiriama, jei vaikas gimė negyvas, arba kreipimosi metu yra išlaikomas valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje. 6. Lietuvos Respublikos 2016 m. rugsėjo 21 d. įstatymo Nr. XII-2627 (nuo 2016 m. spalio 1 d.) (TAR, 2016-09-28, 2016-24161) redakcija Išmoka įvaikintam vaikui neskiriama sutuoktinio (sugyventinio) vaikui, kurį įvaikino kitas sutuoktinis.
 
6 straipsnis. Lietuvos Respublikos 2011 m. gruodžio 1 d. įstatymo Nr. XI-1756 (nuo 2012 m. sausio 1 d.) (Žin., 2011, Nr. 155-7350) redakcija Išmoka vaikui* 1. Bendrai gyvenančių asmenų auginamam ir (ar) globojamam vaikui nuo gimimo dienos iki 2 metų yra skiriama ir mokama 0,75 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos, nustatytos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio. 2. Bendrai gyvenančių asmenų auginamam ir (ar) globojamam vaikui, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, yra skiriama ir mokama 0,4 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos, nustatytos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje, vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės negu 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio: 1) kai vaikas yra nuo 2 iki 7 metų; 2) kai vaikas yra nuo 7 iki 18 metų, jeigu bendrai gyvenantys asmenys augina ir (ar) šeimoje globoja tris ar daugiau vaikų. Išmoka mokama, kol kiekvienam vaikui sukaks 18 metų, jeigu šių bendrai gyvenančių asmenų vyresni kaip 18 metų vaikai ar buvę šeimoje globojami vaikai mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų formos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį), bet ne ilgiau kaip iki jiems sukaks 24 metai. 3. Išmoka vaikui neskiriama arba jos mokėjimas nutraukiamas, jeigu: 1) nepilnametis yra emancipuotas; 2) nepilnametis yra susituokęs; 3) nepilnametis yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau - Baudžiamojo proceso kodeksas) nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška arba jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu, - kol neišnyksta nurodytos aplinkybės. --------------- * TIC pastaba: Lietuvos Respublikos 2011 m. gruodžio 1 d. įstatymu Nr. XI-1756 (nuo 2012 m. sausio 1 d.) (Žin., 2011, Nr. 155-7350) nustatyta, kad: "Išmoka vaikui, paskirta iki šio įstatymo įsigaliojimo vaikams iki 2 metų, nuo 2012 m. sausio 1 d. iš naujo skiriama ir mokama pagal šio įstatymo nuostatas.". "Išmoka vaikui, paskirta iki šio įstatymo įsigaliojimo vyresniems kaip 2 metų vaikams, mokama iki paskirtos išmokos nustatyto mokėjimo laikotarpio pabaigos.". ---------------
 
7 straipsnis. Lietuvos Respublikos 2014 m. gegužės 8 d. įstatymo Nr. XII-865* (nuo 2014 m. liepos 1 d.) (TAR, 2014-05-16, 2014-05472) redakcija Išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui 1. Kiekvienam privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui jo tėvo ar motinos tarnybos laikotarpiu skiriama 1,5 bazinės socialinės išmokos dydžio išmoka per mėnesį. Jeigu privalomąją pradinę karo tarnybą tuo pačiu metu atlieka ir vaiko tėvas, ir motina, išmokų vaikui skaičius nedidinamas. 2. Išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui mokama vienam iš vaiką auginančių tėvų (įtėvių) (ar turimam vieninteliam iš tėvų). 3. Vaikui, kuris nuolat arba darbo dienomis išlaikomas (nakvynė ir maistas) valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje, ir globojamam vaikui ši išmoka neskiriama. 4. Išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui gavėjas turi teisę gauti šio įstatymo 6 straipsnyje nustatytą išmoką vaikui. --------------- * TIC pastaba: šio įstatymo ištrauka: "8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas" "2. Jeigu privalomąją pradinę karo tarnybą atliekančiai vaiko motinai teisė gauti išmoką privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui atsirado iki šio įstatymo įsigaliojimo, skiriant išmoką privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui taikomos iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusios Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo nuostatos.". -------------- TREČIASIS SKIRSNIS GLOBOS (RŪPYBOS) IŠMOKA IR GLOBOS (RŪPYBOS) IŠMOKOS TIKSLINIS PRIEDAS, VIENKARTINĖ IŠMOKA ĮSIKURTI (Skirsnio pavadinimas - Lietuvos Respublikos 2008 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. X-1664 (nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d.) (Žin., 2008, Nr. 81-3175) ir 2011 m. gruodžio 1 d. įstatymo Nr. XI-1756 (nuo 2012 m. sausio 1 d.) (Žin., 2011, Nr. 155-7350) redakcija)
 
8 straipsnis. Lietuvos Respublikos 2011 m. gruodžio 1 d. įstatymo Nr. XI-1756 (nuo 2012 m. sausio 1 d.) (Žin., 2011, Nr. 155-7350) redakcija Globos (rūpybos) išmoka ir globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas 1. Vaikui, kuriam nustatyta globa (rūpyba) šeimoje, šeimynoje ar vaikų globos institucijoje, jo globos (rūpybos) laikotarpiu skiriama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį. 2. Lietuvos Respublikos 2016 m. rugsėjo 21 d. įstatymo Nr. XII-2627 (nuo 2016 m. spalio 1 d.) (TAR, 2016-09-28, 2016-24161) redakcija Jeigu pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo asmuo mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal dieninės studijų formos nuosekliųjų studijų programą ar nuolatinės studijų formos programą (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį dėl jo ligos, nėštumo ar vaiko priežiūros), taip pat tuo atveju, kai yra mirę pilnamečio asmens abu tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų), mokymosi laikotarpiu, bet ne ilgiau kaip iki asmeniui sukanka 24 metai, skiriama ir kartą per mėnesį mokama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka. Ši išmoka neskiriama ir nemokama asmenims, daugiau kaip du kartus įstojusiems į tos pačios mokyklų grupės mokyklą (kaip suskirstyta pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą). 3. Lietuvos Respublikos 2015 m. gruodžio 15 d. įstatymo Nr. XII-2191 (nuo 2016 m. sausio 1 d.) (TAR, 2015-12-22, 2015-20217) redakcija Vaiko globėjui (rūpintojui) už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, nuo 2016 m. sausio 1 d. yra mokamas vieno bazinės socialinės išmokos dydžio, o nuo 2017 m. sausio 1 d. - 4 bazinių socialinių išmokų dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas. 4. Lietuvos Respublikos 2015 m. gruodžio 15 d. įstatymo Nr. XII-2191 (nuo 2016 m. sausio 1 d.) (TAR, 2015-12-22, 2015-20217) redakcija Šeimynos vykdomai vaiko globai (rūpybai) užtikrinti už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimynoje, yra mokamas 4 bazinių socialinių išmokų dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas, kuris naudojamas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. 5. Lietuvos Respublikos 2015 m. gruodžio 15 d. įstatymo Nr. XII-2191 (nuo 2016 m. sausio 1 d.) (TAR, 2015-12-22, 2015-20217) redakcija Kai išmokos gavėjas, gaunantis globos (rūpybos) išmoką, įstatymų nustatyta tvarka gauna našlaičių pensiją ir (ar) vaiko išlaikymui kas mėnesį mokamą periodinę išmoką, globos (rūpybos) išmokos dydis yra lygus skirtumui tarp išmokos gavėjui nustatyto globos (rūpybos) išmokos dydžio ir gaunamos našlaičių pensijos bei (ar) vaiko išlaikymui kas mėnesį mokamos periodinės išmokos dydžio. 6. Lietuvos Respublikos 2015 m. gruodžio 15 d. įstatymo Nr. XII-2191 (nuo 2016 m. sausio 1 d.) (TAR, 2015-12-22, 2015-20217) redakcija Išmokos gavėjas, gaunantis šio straipsnio 2 dalyje nustatytą išmoką, turi teisę gauti stipendiją pagal mokymosi rezultatus. 7. Lietuvos Respublikos 2015 m. gruodžio 15 d. įstatymo Nr. XII-2191 (nuo 2016 m. sausio 1 d.) (TAR, 2015-12-22, 2015-20217) redakcija Vaikui (asmeniui), kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo ir (ar) pagal formaliojo profesinio mokymo programas ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) bendrojo ugdymo mokyklos ar profesinio mokymo įstaigos bendrabutyje ar vaikų socializacijos centre, mokslo metais skiriama 2 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį. 8. Lietuvos Respublikos 2015 m. gruodžio 15 d. įstatymo Nr. XII-2191 (nuo 2016 m. sausio 1 d.) (TAR, 2015-12-22, 2015-20217) redakcija Globos (rūpybos) išmoka ir globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas neskiriami ir nemokami: 1) jeigu vaikas (asmuo) yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška ar jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu, - kol neišnyksta nurodytos aplinkybės; 2) jeigu vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatyta tėvų prašymu dėl jų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos.
 
9 straipsnis. Lietuvos Respublikos 2011 m. gruodžio 1 d. įstatymo Nr. XI-1756 (nuo 2012 m. sausio 1 d.) (Žin., 2011, Nr. 155-7350) redakcija Vienkartinė išmoka įsikurti 1. Asmenims, kuriems buvo nustatyta vaiko globa (rūpyba), pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo, skiriama vienkartinė 50 bazinių socialinių išmokų dydžio, o nuo 2009 m. sausio 1 d. - 75 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka įsikurti. 2. Vienkartinė išmoka įsikurti neskiriama ir nemokama: 1) jeigu asmuo yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje; 2) jeigu vaiko laikinoji globa (rūpyba) buvo nustatyta tėvų prašymu dėl jų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos; 3) jeigu asmuo yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška arba jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu, - kol neišnyksta nurodytos aplinkybės. 3. Vienkartinė išmoka įsikurti grynaisiais pinigais neišmokama, išskyrus atvejus, kai lieka nepanaudota mažesnė negu vieno bazinės socialinės išmokos dydžio išmokos dalis, kuri gali būti išmokama grynaisiais pinigais pačiam išmokos gavėjui. Vienkartinė išmoka įsikurti gali būti panaudota: 1) būstui (gyvenamosioms patalpoms) pirkti; 2) sumokėti daliai paskolos būstui statyti arba pirkti; 3) būsto nuomai; 4) mokesčiams už nuomojamo ar nuosavybės teise turimo būsto komunalines paslaugas; 5) būstui remontuoti arba rekonstruoti; 6) baldams, buitinei, vaizdo ir garso technikai, namų apyvokos reikmenims, vienam asmeniniam kompiuteriui įsigyti; 7) studijų ir neformaliojo švietimo kainai padengti, mokymosi priemonėms įsigyti; 8) žemės sklypui įsigyti; 9) mokamų sveikatos priežiūros prekių ir paslaugų išlaidoms apmokėti. KETVIRTASIS SKIRSNIS VIENKARTINĖ IŠMOKA NĖŠČIAI MOTERIAI
 
10 straipsnis. Lietuvos Respublikos 2006 m. birželio 1 d. įstatymo Nr. X-641 (nuo 2006 m. liepos 1 d.) (Žin., 2006, Nr. 68-2496) ir 2008 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. X-1664 (nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d.) (Žin., 2008, Nr. 81-3175) redakcija Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai Nėščiai moteriai, pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą neturinčiai teisės gauti motinystės pašalpos, likus 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos, skiriama 2 bazinių socialinių išmokų dydžio vienkartinė išmoka. PENKTASIS SKIRSNIS IŠMOKŲ SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS
 
11 straipsnis. Išmokas skiriančios ir mokančios įstaigos Šio įstatymo nustatytas išmokas skiria ir moka savivaldybių administracijos vadovaudamosi šiuo įstatymu ir Vyriausybės patvirtintais Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatais.
 
12 straipsnis. Išmokų skyrimo ir mokėjimo tvarka 1. Lietuvos Respublikos 2016 m. rugsėjo 21 d. įstatymo Nr. XII-2627 (nuo 2016 m. spalio 1 d.) (TAR, 2016-09-28, 2016-24161) redakcija Išmokas, išskyrus globos (rūpybos) išmoką ir globos (rūpybos) išmokos tikslinį priedą, skiria ir moka savivaldybės, kurios teritorijoje asmuo, turintis teisę gauti šio įstatymo nustatytas išmokas, deklaruoja gyvenamąją vietą, administracija, o jeigu jis gyvenamosios vietos neturi, - savivaldybės, kurioje šis asmuo gyvena, administracija. 2. Lietuvos Respublikos 2011 m. gruodžio 1 d. įstatymo Nr. XI-1756 (nuo 2012 m. sausio 1 d.) (Žin., 2011, Nr. 155-7350) redakcija Globos (rūpybos) išmoką pilnamečiams asmenims, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose, skiria ir moka savivaldybės, kurios teritorijoje yra mokykla, administracija. Jeigu gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje deklaravęs asmuo studijuoja užsienio valstybės bendrojo ugdymo mokykloje, profesinio mokymo įstaigoje, aukštojoje mokykloje, globos (rūpybos) išmoką jam skiria ir moka savivaldybės, kurios teritorijoje asmuo yra deklaravęs gyvenamąją vietą, administracija. 3. Lietuvos Respublikos 2016 m. rugsėjo 21 d. įstatymo Nr. XII-2627 (nuo 2016 m. spalio 1 d.) (TAR, 2016-09-28, 2016-24161) redakcija Vaiko globėjui (rūpintojui) globos (rūpybos) išmoką ir globos (rūpybos) išmokos tikslinį priedą moka tos savivaldybės, kurios vaiko teisių apsaugos institucijos teikimu vaikui buvo nustatyta globa (rūpyba) arba po 2007 m. sausio 1 d. imtinai buvo globėju (rūpintoju) paskirta apskrities viršininko įsteigta vaikų socialinės globos įstaiga, administracija. Tais atvejais, kai besimokantis vyresnis kaip 18 metų asmuo lieka gyventi ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) šeimynoje ar socialinės globos įstaigoje, kurioje iki pilnametystės jam buvo nustatyta globa (rūpyba), globos (rūpybos) išmoka mokama šeimynai ar socialinės globos įstaigai. 4. Kreipiantis dėl išmokos, privaloma pateikti visus Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatuose nurodytus dokumentus, būtinus išmokai skirti. 5. Lietuvos Respublikos 2008 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. X-1664 (nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d.) (Žin., 2008, Nr. 81-3175) redakcija Savivaldybės administracija per mėnesį nuo visų dokumentų gavimo dienos privalo priimti sprendimą dėl išmokos skyrimo ir apie tai raštu pranešti pareiškėjui. Kreipiantis dėl vienkartinės išmokos vaikui bei vienkartinės išmokos nėščiai moteriai, sprendimas dėl išmokos skyrimo priimamas ir išmokos išmokamos per 10 darbo dienų. Tais atvejais, kai priimamas sprendimas neskirti išmokos, nurodomos neskyrimo priežastys. 6. Kilus ginčui tarp tėvų dėl to, kas gaus išmoką, savivaldybės administracija priimdama sprendimą turi atsižvelgti į vaiko (vaikų) interesus. 7. Lietuvos Respublikos 2014 m. gegužės 8 d. įstatymo Nr. XII-865 (nuo 2014 m. liepos 1 d.) (TAR, 2014-05-16, 2014-05472) redakcija Vienkartinės išmokos vaikui, vienkartinės išmokos įsikurti ir vienkartinės išmokos nėščiai moteriai dydis apskaičiuojamas pagal teisės į išmoką atsiradimo dieną galiojusius išmokos ir bazinės socialinės išmokos dydžius. Išmokos vaikui, išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui ir globos (rūpybos) išmokos dydis ir globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas apskaičiuojami pagal tą mėnesį, už kurį išmoka mokama, galiojančius išmokos ir bazinės socialinės išmokos dydžius. 8. Jei šio įstatymo nustatyta periodinė išmoka skiriama už ne visą mėnesį, jos dydis apskaičiuojamas proporcingai to mėnesio kalendorinių dienų, už kurias išmoka skiriama, skaičiui. 9. Lietuvos Respublikos 2008 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. X-1664 (nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d.) (Žin., 2008, Nr. 81-3175) ir 2014 m. gegužės 8 d. įstatymo Nr. XII-865 (nuo 2014 m. liepos 1 d.) (TAR, 2014-05-16, 2014-05472) redakcija Išmoka vaikui mokama vienam iš vaiką (vaikus) auginančių tėvų (įtėvių) (ar turimam vieninteliam iš tėvų), globėjui (rūpintojui). Išmokos gavimo būdą pasirenka išmokos gavėjas, išskyrus tuos, kurie yra patyrę socialinę riziką. 10. Lietuvos Respublikos 2011 m. gruodžio 1 d. įstatymo Nr. XI-1756 (nuo 2012 m. sausio 1 d.) (Žin., 2011, Nr. 155-7350) redakcija Vidutinės bendrai gyvenančių asmenų mėnesio pajamos išmokai vaikui gauti apskaičiuojamos pagal praėjusių kalendorinių metų iki teisės gauti išmoką atsiradimo dienos pajamas arba, jeigu pagal praėjusių kalendorinių metų vidutines mėnesio pajamas bendrai gyvenantys asmenys neturėjo teisės gauti išmokos vaikui, pajamoms sumažėjus, vidutinės mėnesio pajamos išmokai vaikui gauti apskaičiuojamos pagal praėjusių 12 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi ar teisės gauti išmoką atsiradimo dienos pajamas. Jeigu bendrai gyvenantys asmenys gauna socialinę pašalpą pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą ir (ar) socialinę paramą mokiniams pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą, išmoka vaikui skiriama pagal pajamas, kurios paskutinį kartą buvo nurodytos skiriant socialinę paramą. Skaičiuojant bendrai gyvenančių asmenų pajamas, jų globojamų (rūpinamų) vaikų pajamos į bendrai gyvenančių asmenų pajamas neįskaitomos. 11. Lietuvos Respublikos 2011 m. gruodžio 1 d. įstatymo Nr. XI-1756 (nuo 2012 m. sausio 1 d.) (Žin., 2011, Nr. 155-7350) redakcija Bendrai gyvenančių asmenų pateikti duomenys apie gautas pajamas patikrinami Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatuose nustatyta tvarka.
 
13 straipsnis. Kreipimosi dėl išmokų ir jų mokėjimo terminai 1. Lietuvos Respublikos 2006 m. birželio 1 d. įstatymo Nr. X-641 (nuo 2006 m. liepos 1 d.) (Žin., 2006, Nr. 68-2496) redakcija Vienkartinė išmoka gimusiam vaikui skiriama, jei dėl jos buvo kreiptasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo dienos. Vaiko globėjui ji mokama, jei jis kreipiasi per 6 mėnesius nuo globos nustatymo dienos, bet ne vėliau kaip iki vaikui sukaks pusantrų metų, ir jeigu vienkartinė išmoka už šį vaiką anksčiau nebuvo išmokėta. Vienkartinė išmoka įvaikintam vaikui skiriama, jei dėl jos buvo kreiptasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko įvaikinimo dienos. 2. Lietuvos Respublikos 2014 m. gegužės 8 d. įstatymo Nr. XII-865 (nuo 2014 m. liepos 1 d.) (TAR, 2014-05-16, 2014-05472) redakcija Išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui, globos (rūpybos) išmoka, globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas ir išmoka vaikui skiriami ir mokami nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų dokumentų, būtinų išmokai skirti, pateikimo savivaldybės administracijai dienos. Išmoka vaikui skiriama 12 mėnesių laikotarpiui arba trumpesniam laikotarpiui, jeigu vaikui sukanka šio įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytas amžius, iki kurio gali būti mokama išmoka vaikui, arba ši išmoka pradedama mokėti ir kitam tų pačių bendrai gyvenančių asmenų auginamam ar globojamam (rūpinamam) vaikui. Pasibaigus paskirtos išmokos vaikui mokėjimo laikotarpiui, dėl tolesnio išmokos vaikui skyrimo asmuo turi teisę kreiptis ir pateikti būtinus dokumentus išmokai gauti, taip pat nurodyti duomenis apie bendrai gyvenančių asmenų pajamas. 3. Lietuvos Respublikos 2008 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. X-1664 (nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d.) (Žin., 2008, Nr. 81-3175) redakcija Vienkartinė išmoka įsikurti skiriama, jei prašymą šiai išmokai skirti savivaldybės administracijai asmuo pateikė, iki jam sukako 25 metai. Išmoka turi būti panaudota per 24 mėnesius nuo sprendimo skirti išmoką priėmimo dienos. 4. Lietuvos Respublikos 2006 m. birželio 1 d. įstatymo Nr. X-641 (nuo 2006 m. liepos 1 d.) (Žin., 2006, Nr. 68-2496) redakcija Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai skiriama, jei dėl jos buvo kreiptasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo dienos, kurią moteriai buvo likę 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos. 5. Jei išmokos gavėjas, gaunantis išmoką pagal deklaruotą gyvenamąją vietą (jei gyvenamosios vietos neturi, - pagal savivaldybę, kurioje gyvena), persikelia gyventi į kitą savivaldybę, išmokos mokėjimas ankstesnėje savivaldybėje nutraukiamas, išmokėjus ją už tą mėnesį, kurį asmuo pakeitė deklaruotą gyvenamąją vietą (jei gyvenamosios vietos neturi, - savivaldybę, kurioje gyvena). Naujai deklaruojamos gyvenamosios vietos savivaldybėje (jei gyvenamosios vietos neturi, - savivaldybėje, kurioje apsigyvena) ši išmoka skiriama ir mokama nustatyta tvarka, bet ne anksčiau kaip nuo kito mėnesio po to, kai asmens deklaruojama gyvenamoji vieta (jei gyvenamosios vietos neturi, - savivaldybė, kurioje gyvena) buvo pakeista. 6. Asmeniui, kuriam išmoka paskirta ar mokama, mirus, iki mirties dienos neišmokėta išmokos suma išmokama Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų nustatyta tvarka. 7. Lietuvos Respublikos 2011 m. gruodžio 1 d. įstatymo Nr. XI-1756 (nuo 2012 m. sausio 1 d.) (Žin., 2011, Nr. 155-7350) redakcija Baigusiam bendrojo ugdymo programą vyresniam kaip 18 metų asmeniui globos (rūpybos) išmoka mokama iki tų metų rugsėjo 1 dienos.
 
14 straipsnis. Išmokų neprimokėjimas, permokėjimas ir išskaitymas iš jų 1. Savivaldybės administracija privalo informuoti išmokos gavėją apie jo pareigas ir aplinkybes, turinčias įtakos išmokos dydžiui ar mokėjimui. 2. Dėl savivaldybės administracijos kaltės neprimokėta išmokos suma išmokama už visą praėjusį laiką savivaldybės administracijos sprendimu. 3. Lietuvos Respublikos 2008 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. X-1664 (nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d.) (Žin., 2008, Nr. 81-3175) ir 2011 m. gruodžio 1 d. įstatymo Nr. XI-1756 (nuo 2012 m. sausio 1 d.) (Žin., 2011, Nr. 155-7350) redakcija Dėl išmokos gavėjo kaltės permokėta išmokos suma turi būti grąžinama ar išskaičiuojama savivaldybės administracijos sprendimu. Iš gavėjui pagal šį įstatymą priklausančių išmokų išskaitoma ne daugiau kaip po 20 procentų mokėtinos išmokos sumos per mėnesį, išskyrus atvejus, kai gavėjas sutinka, kad būtų išskaičiuojama daugiau kaip 20 procentų mokėtinos išmokos sumos, tol, kol bus visiškai padengta išieškoma suma. Jei išmokos mokėjimas gavėjui nutraukiamas, o visa permokėta išmokos suma negrąžinta arba neišskaičiuota, likęs įsiskolinimas išieškomas teismo tvarka, jei su išieškojimu susijusios administravimo išlaidos neviršija išieškotinos sumos.
 
15 straipsnis. Informacijos teikimas 1. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos bei kiti juridiniai asmenys savivaldybių administracijų prašymu privalo nemokamai teikti išmokoms skirti ir mokėti reikalingą informaciją. 2. Lietuvos Respublikos 2011 m. gruodžio 1 d. įstatymo Nr. XI-1756 (nuo 2012 m. sausio 1 d.) (Žin., 2011, Nr. 155-7350) redakcija Savivaldybių administracijos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka turi teikti duomenis apie jų teritorijose asmenims išmokėtas išmokas. 16 straipsnis. Savivaldybių administracijų sprendimų apskundimas Savivaldybės administracijos sprendimas dėl asmens teisės gauti šio įstatymo nustatytą išmoką gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. ŠEŠTASIS SKIRSNIS IŠMOKŲ TEIKIMAS ESANT SOCIALINEI RIZIKAI (Skirsnio pavadinimas - Lietuvos Respublikos 2011 m. gruodžio 1 d. įstatymo Nr. XI-1756 (nuo 2012 m. sausio 1 d.) (Žin., 2011, Nr. 155-7350) redakcija)
 
17 straipsnis. Lietuvos Respublikos 2011 m. gruodžio 1 d. įstatymo Nr. XI-1756 (nuo 2012 m. sausio 1 d.) (Žin., 2011, Nr. 155-7350) redakcija Išmokų teikimas asmenims, patyrusiems socialinę riziką 1. Asmenims, patyrusiems socialinę riziką, šio įstatymo nustatytos išmokos teikiamos savivaldybių tarybų nustatyta tvarka. 2. Išmokos asmenims, patyrusiems socialinę riziką, gali būti teikiamos: 1) piniginėmis lėšomis vaiką prižiūrinčiai motinai ar tėvui (įmotei ar įtėviui); 2) piniginėmis lėšomis vyresniam kaip 16 metų vaikui; 3) maisto produktais, drabužiais, avalyne, higienos reikmenimis ir kitomis vaikams būtinomis prekėmis; 4) socialinėmis kortelėmis, skirtomis pirkti maisto parduotuvėse; 5) maitinimo talonais; 6) paslaugomis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu; 7) apmokant vaikų maitinimo išlaidas mokyklose ar dienos centruose; 8) apmokant vaikų išlaikymo išlaidas ikimokyklinėse įstaigose; 9) kitais savivaldybių tarybų nustatytais būdais. SEPTINTASIS SKIRSNIS SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACIJŲ TEISĖS IR IŠMOKŲ GAVĖJŲ PAREIGOS
 
18 straipsnis. Lietuvos Respublikos 2006 m. birželio 1 d. įstatymo Nr. X-641 (nuo 2006 m. liepos 1 d.) (Žin., 2006, Nr. 68-2496), 2008 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. X-1664 (nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d.) (Žin., 2008, Nr. 81-3175) ir 2011 m. gruodžio 1 d. įstatymo Nr. XI-1756 (nuo 2012 m. sausio 1 d.) (Žin., 2011, Nr. 155-7350) redakcija Savivaldybių administracijų teisės Savivaldybių administracijos turi teisę: 1) apklausti asmenis, kurie kreipiasi dėl šio įstatymo nustatytų išmokų ar kurie jas gauna, tikrinti jų pateiktus dokumentus ir reikalauti papildomos informacijos, įrodančios jų teisę gauti šio įstatymo nustatytas išmokas; 2) tikrinti bendrai gyvenančių asmenų gyvenimo sąlygas ir, surašius buities tyrimo aktą, priimti sprendimą laikyti bendrai gyvenančius asmenis patyrusiais socialinę riziką; 3) neskirti išmokos, sustabdyti arba nutraukti jos mokėjimą, jeigu išmokos gavėjas (jo atstovas pagal įstatymą) nevykdo šio įstatymo 19 straipsnyje nustatytų pareigų arba savivaldybės vaiko teisių apsaugos institucija informuoja, kad tėvams apribota tėvų valdžia, globėjas (rūpintojas) atleistas ar nušalintas nuo globėjo (rūpintojo) pareigų. 19 straipsnis. Išmokų gavėjų pareigos Asmenys, kurie kreipiasi dėl šio įstatymo nustatytų išmokų ir kurie jas gauna, privalo: 1) pateikti visą teisingą informaciją, įrodančią asmens teisę gauti šio įstatymo nustatytas išmokas, ir būtinus išmokoms gauti dokumentus; 2) pranešti savivaldybės administracijai apie aplinkybes, turinčias įtakos išmokos dydžiui ar mokėjimui, per mėnesį nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos; 3) savivaldybės administracijos darbuotojams sudaryti galimybę tikrinti jų gyvenimo sąlygas; 4) išmokas panaudoti pagal jų tikslinę paskirtį. AŠTUNTASIS SKIRSNIS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
20 straipsnis. Lietuvos Respublikos 2008 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. X-1664 (nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d.) (Žin., 2008, Nr. 81-3175) redakcija Savivaldybių administracijų pareiga užtikrinti šio įstatymo nustatytų išmokų skyrimą ir mokėjimą, taip pat garantuoti paskirtų ir mokėtų išmokų tęstinumą 1. Lietuvos Respublikos 2016 m. rugsėjo 21 d. įstatymo Nr. XII-2627 (nuo 2016 m. spalio 1 d.) (TAR, 2016-09-28, 2016-24161) redakcija Vaikui, kuriam globa (rūpyba) buvo nustatyta iki 2006 m. gruodžio 31 d. imtinai, globos (rūpybos) išmoką ir globos (rūpybos) išmokos tikslinį priedą moka savivaldybės, kurios teritorijoje globėjas (rūpintojas) yra įregistruotas arba deklaruoja gyvenamąją vietą, administracija. 2. Lietuvos Respublikos 2010 m. kovo 30 d. įstatymo Nr. XI-708 (nuo 2010 m. gegužės 1 d.) (Žin., 2010, Nr. 41-1933) redakcija Vaiko, kuriam globa (rūpyba) buvo nustatyta iki 2006 m. gruodžio 31 d. imtinai apskrities viršininko įsteigtoje vaikų socialinės globos įstaigoje arba kuriam ši įstaiga iki 2006 m. gruodžio 31 d. imtinai buvo paskirta globėju (rūpintoju), globa (rūpyba) socialinės globos įstaigoje finansuojama valstybės biudžeto lėšomis kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir globos (rūpybos) išmoka, nustatyta šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, nemokama. 3. Lietuvos Respublikos 2016 m. rugsėjo 21 d. įstatymo Nr. XII-2627 (nuo 2016 m. spalio 1 d.) (TAR, 2016-09-28, 2016-24161) redakcija Likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki išmokos vaikui, paskirtos, iki vaikui sukaks 2 metai, mokėjimo termino pabaigos, arba išmokos vaikui, paskirtos 12 mėnesių, mokėjimo termino pabaigos, savivaldybės administracija informuoja išmokos gavėją apie asmens teisę kreiptis dėl tolesnio išmokos vaikui skyrimo.
 
21 straipsnis. Neteko galios Lietuvos Respublikos 2011 m. gruodžio 1 d. įstatymu Nr. XI-1756 (nuo 2012 m. sausio 1 d.) (Žin., 2011, Nr. 155-7350)
 
22 straipsnis. Neteko galios Lietuvos Respublikos 2008 m. gruodžio 19 d. įstatymu Nr. XI-90 (nuo 2009 m. kovo 1 d.) (Žin., 2008, Nr. 149-6016) Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą. RESPUBLIKOS PREZIDENTAS ALGIRDAS BRAZAUSKAS _________________ Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo priedas Lietuvos Respublikos 2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1434 (nuo 2011 m. birželio 28 d.) (Žin., 2011, Nr. 77-3721), 2014 m. gegužės 8 d. įstatymo Nr. XII-865 (nuo 2014 m. liepos 1 d.) (TAR, 2014-05-16, 2014-05472) ir 2016 m. rugsėjo 21 d. įstatymo Nr. XII-2627 (nuo 2016 m. spalio 1 d.) (TAR, 2016-09-28, 2016-24161) redakcija ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI 1. 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos direktyva 2009/50/EB dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir apsigyvenimo sąlygų siekiant dirbti aukštos kvalifikacijos darbą (OL 2009 L 155, p. 17). 2. 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/98/ES dėl vienos prašymų išduoti vieną leidimą trečiųjų šalių piliečiams gyventi ir dirbti valstybės narės teritorijoje pateikimo procedūros ir dėl valstybėje narėje teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių darbuotojų bendrų teisių (OL 2011 L 343, p. 1). 3. 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/54/ES dėl priemonių, kad darbuotojai galėtų lengviau naudotis laisvo darbuotojų judėjimo teisėmis (OL 2014 L 128, p. 8).