LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO ĮSTATYMO 7, 13, 17, 18, 19, 26, 77, 78, 84 IR 86 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS

2003 m. spalio 28 d. Nr. IX-1797
               Vilnius
 
(Žin., 1993, Nr. 6-120, Nr. 68-1277; 1996, Nr. 73-1749; 1998, Nr.
              55-1519)
                

 1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas
 Pakeisti 7 straipsnio 1 ir 2 dalis, 3 dalį pripažinti netekusia
galios, 4, 5, 6 dalis laikyti atitinkamai 3, 4, 5 dalimis ir visą
straipsnį išdėstyti taip:

 "7 straipsnis. Konstitucinio Teismo teisėjo priesaika 
 Asmuo, paskirtas Konstitucinio Teismo teisėju, prieš pradėdamas
eiti savo pareigas, Seimo posėdyje prisiekia. Prisiekiantis asmuo
turi teisę pasirinkti vieną iš šio straipsnio antrojoje  dalyje
nustatytų priesaikos tekstų.
 Nustatomi tokie priesaikos tekstai:
 1) "Aš, (vardas, pavardė),
 prisiekiu būti ištikimas Lietuvos Respublikai;
 prisiekiu garbingai ir sąžiningai eiti Konstitucinio  Teismo
teisėjo pareigas;
 prisiekiu ginti nepriklausomos Lietuvos valstybės konstitucinę
santvarką ir saugoti Konstitucijos viršenybę, paklusdamas  tik
Lietuvos Respublikos Konstitucijai.
 Tepadeda man Dievas!"
 2) "Aš, (vardas, pavardė),
 prisiekiu būti ištikimas Lietuvos Respublikai;
 prisiekiu garbingai ir sąžiningai eiti Konstitucinio  Teismo
teisėjo pareigas;
 prisiekiu ginti nepriklausomos Lietuvos valstybės konstitucinę
santvarką ir saugoti Konstitucijos viršenybę, paklusdamas  tik
Lietuvos Respublikos Konstitucijai."
 Priesaiką priima Seimo Pirmininkas Seimo posėdyje.
 Priesaika priimama laikantis tų taisyklių, kurios  nustatytos
Seimo narių priesaikos priėmimo procedūrai.
 Konstitucinio Teismo teisėjas, įstatymų nustatyta  tvarka
neprisiekęs arba prisiekęs su išlyga, netenka teisėjo įgaliojimų.
Dėl to Seimas priima nutarimą." 

 2 straipsnis. 13 straipsnio 1 dalies 6 punkto pakeitimas
 Pakeisti 13 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:
 "6)  teikia Konstituciniam Teismui tvirtinti jo  aparato
struktūrą, tvirtina Konstitucinio Teismo aparato  valstybės
tarnautojų pareigybių aprašymus ir sąrašus;".

 3 straipsnis. 17 straipsnio 4 dalies pakeitimas
 17 straipsnio 4 dalyje vietoj žodžių "masinės  informacijos"
įrašyti žodžius "visuomenės informavimo" ir šią dalį  išdėstyti
taip:
 "Apie  bandymus  daryti poveikį Konstituciniam   Teismui,
atskiriems ...