LIETUVOS RESPUBLIKOS SODININKŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMAS

2003 m. gruodžio 18 d. Nr. IX-1934
               Vilnius

            PIRMASIS SKIRSNIS
           BENDROSIOS NUOSTATOS
                
 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos
        2012 m. birželio 29 d. įstatymo Nr. XI-2182
        (nuo 2012 m. liepos 13 d.)
        (Žin., 2012, Nr. 82-4268)*
        redakcija
        Įstatymo paskirtis
 Šis  Įstatymas  nustato sodininkų bendrijų reorganizavimą,
valdymą ir veiklą, pertvarkymą ir pabaigą, sodininkų bendrojo
naudojimo turto valdymą, sodininkų bendrijos nario teises ir
pareigas, mėgėjų sodo teritorijos ir mėgėjų sodų sklypų tvarkymo
bei naudojimo reikalavimus.
---------------
 TIC pastaba: Lietuvos Respublikos 2012 m. birželio 29 d.
įstatymo Nr. XI-2182 (nuo 2012 m. liepos 13 d.) (Žin., 2012, Nr.
82-4268) ištrauka:
  "23 straipsnis. Baigiamosios nuostatos"
  "3. Iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos sodininkų bendrijų
steigimo procedūros, išskyrus atvejus, kai sodininkų  bendrijos
reorganizuojamos, užbaigiamos pagal tuo metu galiojusių  teisės
aktų nuostatas.
  4. Įsigaliojus šiam įstatymui, kituose įstatymuose ir teisės
aktuose vartojamos sąvokos "mėgėjiška sodininkystė", "mėgėjiško
sodo sklypas", "mėgėjiško sodo teritorija" ir šio  įstatymo
sąvokos "mėgėjų sodininkystė", "mėgėjų sodo sklypas",  "mėgėjų
sodo teritorija" yra tapačios.".
----------------

 2 straipsnis. Lietuvos Respublikos
        2014 m. gruodžio 11 d. įstatymo Nr. XII-1425
        (nuo 2015 m. sausio 1 d.)
        (TAR, 2014-12-22, 2014-20442) 
        redakcija
        Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos
 1. Mėgėjų sodininkystė - veikla, kurios tikslas - sodo sklype
susikurti aktyvaus poilsio ir gyvenimo sąlygas, išsiauginti ar
pasigaminti žemės ūkio produktų (vaisių, uogų, daržovių, gėlių,
bitininkystės ir kitų produktų), taip pat tvarkyti kraštovaizdį
ir naudotis juo rekreacijai, puoselėti ir tausoti jo išteklius.
 2. Mėgėjų sodo sklypas (toliau - sodo sklypas) - mėgėjų sodo
teritorijoje pagal žemės valdos projektą ar teritorijų planavimo
dokumentą  suformuotas  ir  Nekilnojamojo  turto  registre
įregistruotas žemės sklypas.
 3. Mėgėjų sodo teritorija - savivaldybės ar jos dalies bendrojo ...